Ocena brak

Ograniczenie podsądności sprawy sądom karnym

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Artykuł 17 § l pkt 8 stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. Wobec tego, że w naszym systemie występują dwa rodzaje sądów karnych powszechne i wojskowe - niezbędne jest ustalenie w"sprawie podsądności określonemu rodzajowi sądów. Ogólne stwierdzenie 'istnienia podsądności polskim sądom karnym nie wystarcza. Podsądność sądom powszechnym stanowi regułę, sądy wojskowe zaś orzekaj ą na zasadzie wyjątku ód tej reguły.

Artykuł 177 Konstytucji RP stanowi, że: "Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów". Zgodnie z tą zasadą ustawodawca określił szczegółowo podsądność sądom wojskowym; pozostałe sprawy - jeżeli w ogóle podlegają orzecznictwu polskich sądów - należą do kompetencji sądów powszechnych. Sprawy podlegające orzecznictwu sądów wojskowych wskazane zostały w dziale XV k.p.k., w szczególności wart. 647 i 648. W pewnych sytuacjach ustawodawca wprowadza odstępstwa od przyjętego rozgraniczenia podsądności sądom powszechnym i wojskowym.

Na przykład jeżeli sprawca przestępstwa podlegającego orzecznictwu sądów wojskowych popełnił także przestępstwo podlegające orzecznictwu sądów powszechnych, a przestępstwa pozostają ze sobą w takim związku, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga ich łącznego rozpoznania, rozpoznaje je łącznie sąd wojskowy (art. 649 § l; zob. też art. 650). Ponadto pamiętać trzeba, że zgodnie z art. 39, jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje-sąd powszechny.

Podobne prace

Do góry