Ocena brak

OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych)

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych) ang. generał system{s) theory; fr. theorie generale des systemes; nm. allgemeine Systemtheorie, Systemlehre

Teoria przedmiotu złożonego, mogąca służyć za model pewnych ogólnych aspe­któw rzeczywistości. Podstawowym poję­ciem jest w niej -> system (—> układ). Można wyróżnić co najmniej trzy aspekty tej teorii:

1. Jako nauka o systemach — bada ona układy w różnych konkretnych naukach (takich np. jak fizyka, biologia, na­uki społeczne), wypracowując w ten sposób własny aparat pojęciowy, umożliwiający stosowanie ogólnej teorii systemów jako dyscypliny pryncypialnej do najrozmai­tszych klas układów. Jeśli korzysta przy tym z pojęć matematycznych, otrzymuje­my tzw. matematyczną teorię systemów.

  1. Jako technika systemowa — zawiera różnego rodzaju metody, modele, podejścia o charakterze matematycznym, stosowane zwłaszcza w zagadnieniach pogranicznych, interdyscyplinarnych, w których nie wystarczają dawne konwen­cjonalne sposoby badań.

  2. Jako filozofia systemowa — uwypukla nowy paradygmat nauki, jakim jest pojęcie systemu. Można w związku z tym mówić o ontologii i epistemologii systemowej, co wiąże się także z teorią war­tości. Podstawą jest tu przyjęcie hierarchi­cznego uorganizowania rzeczywistości.

Ogólna teoria systemów ma szerokie za­stosowanie interpretacyjno-badawcze, przy czym jest powiązana z odwiecznymi za­gadnieniami filozoficznymi. Rozwijała się ona niezależrue od cybernetyki, a także od potrzeb technicznych czy wojskowych. Jej twórca, L. von Bertalanffy, zalicza do niej: naukę o systemach (w znaczeniu dyscy­pliny ujmowanej pryncypialnie), cyberne­tykę, teorię automatów, teorię informacji, teorię mnogości, teorię grafów, teorię sieci, matematykę relacyjną, teorię gier, teorię modelowania itd.

Rozwój ogólnej teorii systemów stał się istotnym bodźcem do budowania teorii regulonów, tzn. teorii systemów rzeczywis­tych nietechnicznych.

Podobne prace

Do góry