Ocena brak

Odtworzenie aktów postępowania sądowoadministracyjnego (postępowanie w sprawie aktów zaginionych i zniszczonych)

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone w całości lub w części. W sprawie prawomocnie zakończonej odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie w sprawie oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia jego treści i do wznowienia postępowania.

Właściwość sądu. Do odtworzenia akt sprawy będącej w toku właściwy jest sąd, w którym ostatnio toczyła się sprawa..

Stadia postępowania. Wszczęcie postępowania. Sąd wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek strony. Sąd wszczyna postępowanie tylko na wniosek strony jeżeli zaginięcie akt lub zniszczenie nastąpiło wskutek siły wyższej. Wniosek o odtworzenie akt musi spełniać wymogi pisma procesowego a ponadto musi określić dokładnie sprawę, dołączyć wszelkie urzędowo poświadczone odpisy znajdujące się w posiadaniu zgłaszającego wniosek oraz wskazać znane mu miejsce, w którym dokumenty lub odpisy się znajdują.

Postępowanie rozpoznawcze. Przeprowadza się w ten sposób, że przewodniczący wzywa osoby, organy AP wskazane we wniosku oraz znane sądowi urzędowo do złożenia w określonym terminie poświadczonych urzędowo odpisów dokumentów będących w ich posiadaniu. Jeżeli osoba wezwana nie ma dokumentu lub odpisu, a przed wezwaniem była w jego posiadaniu, powinna wyjaśnić gdzie dokument lub odpis się znajduje. Sąd może skazać na grzywnę, każdego kto nie uczyni zadość wezwaniu przewodniczącego.

W razie gdy odtworzenia akt nie można przeprowadzić w trybie wyżej wskazanym, przeprowadzane jest właściwe postępowanie rozpoznawcze. Przewodniczący wzywa strony do złożenia dokładnych oświadczeń co do treści zaginionych lub zniszczonych akt oraz dowodów na zawarte w nich twierdzenia. Sąd może tez przesłuchać w charakterze świadków sędziów , prokuratorów, pełnomocników stron, które uczestniczyły w postępowaniu co do treści akt jak również może przeprowadzić przesłuchanie stron.

Orzeczenie. Po przeprowadzeniu właściwego postępowania rozpoznawczego sąd orzeka postanowieniem, w jaki sposób i w jakim zakresie zaginione akta mogą być odtworzone lub że odtworzenie akt jest niemożliwe. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Podobne prace

Do góry