Ocena brak

Odruch psychogalwaniczny w audio­logii

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

odruch psychogalwaniczny w audio­logii; należy do metod obiektywnego badania słuchu i wykorzystuje zjawis­ko oporu właściwego skóry na prąd galwaniczny. O. p. stosuje się w przy­padku dzieci, z którymi trudno na­wiązać sensowny kontakt i współ­działanie przy badaniach audio­metrycznych. Metodę tę stosuje się w wersji klasycznego schematu wa­runkowania, łącząc ton audiometrycz­ny (bodziec warunkowy) z zadziała­niem prądem galwanicznym (odruch bezwarunkowy). Następnie po wytwo­rzeniu się odruchu warunkowego wy­starczy podawać ton, aby wystąpiła reakcja. Można też stosować rejestra­cję w postaci zapisu odruchu psycho-galwanicznego, występującą pod wpły­wem bodźców akustycznych.

Podobne prace

Do góry