Ocena brak

Odrodzenie karolińskie - Uczniowie Hrabana

Autor /Lew Dodano /26.12.2012

Do spadkobierców odrodzenia karolińskiego należał uczeń Hrabana Maura,Kandyd z Fuldy (Candidus z Fuldy - mnich Brunn). Jego pisma to tzw. DziełaKandyda (Dicta Candidi de imagine Dei), na które składa się dwanaście fragmentówteologiczno-filozoficznych. Dominuje w nich wpływ św. Augustyna i KlaudiuszaMamerta.

Kandyd omawia w nich następujące zagadnienia: obraz Boga w człowieku,działalność i jedność duszy, sposób poznania duchowy i cielesny, sposób poznaniaBoga i Jego właściwości. Dictum XII zawiera dowód istnienia Boga opierającysię na konieczności istnienia pojęcia bytu doskonałego, doskonalszegood człowieka.

Inni uczniowie Hrabana przez utrzymanie poziomu intelektualnego, pośrednioprzyczyniają się do rozwoju filozofii. Należy do nich Walafried Strabo(Zezowaty) z Reichenau, encyklopedysta, teolog i poeta, zmarły w 849 r. Napisałon słynny poemat Visio Wetini (opis podróży w świat pozagrobowy), oraz bardzoważny dla historii estetyki Versus de imagine Tetrici. Dzieło to dotyczy posągukonnego Terdagola sprowadzonego z Rawenny do Akwizgranu przez KarolaWielkiego. Napisał też bardzo znany w średniowieczu kompletny komentarzdo Biblii, tzw. Glossa ordinaria.

Pod kierunkiem Hrabana studiował także Servatus Lupus (t 862 r.) -opat z Ferrieres, humanista, zwolennik Gotszalka. Teologię i filologię studiowałw Fuldzie. Ciekawe są nie tylko jego listy, ale i traktaty filozoficzne na tematprzeznaczenia. Jego uczniem był Remigiusz z Auxerre.

Z tego okresu należy również wspomnieć postać Odona z Cluny (lata878/879-942). Za jego rządów jako opata, Cluny osiąga swój największy rozwój.Studiował w Paryżu, gdzie nawiązał kontakt z Remigiuszem z Auxerre. Pisałbardzo wiele, jego twórczość obejmuje takie dziedziny jak teologia, muzyka,poezja.

Wielki wpływ na kościół karoliński wywarł Jonasz z Orleanu (ur. ok. 780 r.,t ok. 844 r.) biskup Orleanu, działający na dworze Ludwika Pobożnego. Po razpierwszy poruszył on problem zasad etycznych sprawowania władzy w traktacie De institutione regia17, w którym pisze, iż władza królewska jest dana od Boga,jej c e l em zaś jest sprawiedliwość, dobro ludu, opieka nad Kościołem. Gdykról tego nie wypełnia, staje się tyranem.

Jednakże ci wszyscy myśliciele i uczeni, nawet łącznie z Alkuinem i HrabanemMaurem tylko przygotowali grunt pod działalność pierwszego, wielkiegoi wybitnego umysłu właściwego średniowiecza. Myśliciel ten zajaśniał właśniew wieku IX tworząc pierwszy, potężny system filozoficzny od czasów Boecjusza.

Podobne prace

Do góry