Ocena brak

ODRĘBNOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ODRĘBNOŚĆ nłc. particularitas; ang. particularity; fr. particularite; rmi. Besonderheit

metaf. Oddzielenie konkretnego —> bytu jako jedności od innych bytów. Wszystko, co jest bytem, jest nie tylko niepodzielone w sobie na byt i —> niebyt (lA) absolutnie wzięty (aspekt ^jedności /la/), ale rów­nież jest oddzielone od innych bytów (aspekt odrębności), które są pod pewnym względem —> niebytem (IBa) (nie tym oto bytem) w stosunku do -^ istnienia (1) i —> treści (1) rozważanego bytu konkretnego. Odrębność jako transcendentalna wła­sność bytu {—^ transcendentalia /1 /) uja­wnia się przy dokonywaruu refleksji nad ontyczną strukturą pojęcia bytu-rzeczy-jedności: konkretne byty nie utożsamiają się ze sobą, lecz są w sobie zdetermino­wane, ruepodzielone jako byty i oddzielo­ne jedne od drugich, czyli właśnie odręb­ne. Transcendentalne pojęcie odrębności (^transcendentalia /2/), czyli —> czegoś {aliquid), uzyskuje się przez zaakcentowa­nie alternatywności sądów wchodzących w skład pojęcia bytu. Uzyskane w ten spo­sób pojęcie jest równoważne ze złożonym pojęciem bytu-rzeczy-jedności i ujawnia się w postaci refleksji nad owym pojęciem.

Refleksja uwyraźnia alternatywność połą­czeń tych treśd poznawczych, które konsty­tuują podmiot i orzeczniki sądów składających się na owo pojęcie. Następstwem byto­wej odrębności jest bytowa —> wielość.

W logice tradycyjnej odrębność jako ka­tegorię dotyczącą —> jednostek (1, 2) od­różnia się zarówno od -> różnicy gatun­kowej (która dotyczy gatunków), jak i od -> rozmaitości (która dotyczy rodzajów).

Podobne prace

Do góry