Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Wynika z zapisów kodeksu spółek handlowych. Wyróżnić można odpowiedzialność karną i cywilną członków zarządu spółki. Do odpowiedzialności karnej mogą być pociągnięci członkowie zarządu m.in. z tytułu: działania na szkodę spółki; niezgłoszenia upadłości spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki; ogłoszenia nieprawdziwych danych lub przedstawiania ich organom spółki, władzom państwowym bądź osobom wykonującym rewizję; dopuszczenia do nabycia przez spółkę własnych udziałów lub akcji albo brania ich w zastaw; dopuszczenia do wydania przez spółkę z o.o. dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenia na udziały lub prawa do zysków w spółce, dopuszczenia do wydania akcji niedostatecznie opłaconych przez zarejestrowaniem spółki oraz w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem podwyższenia; nieskładania listy wspólników do sądu rejestrowego; nieprowadzenia księgi udziałów lub akcyjnej; niezwoływania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia; odmawiania wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub niedopuszczenia jej do wykonywania obowiązków; nieprzedstawienia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów; nieogłoszenia wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym przed dniem zarejestrowania spółki; dopuszczenia do sytuacji, że spółka przez okres dłuższy niż 3 miesiące wbrew prawa lub umowie pozostawała bez rady nadzorczej; dopuszczenia do sytuacji, że pisma i zamówienia handlowe nie zawierały danych co do firmy spółki, jej siedziby i adresu, oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka została wpisana do rejestru.

Do odpowiedzialności cywilnej mogą być pociągnięci członkowie zarządu, jeżeli swoim działaniem, sprzecznym z prawem lub statutem bądź umową, wyrządzili spółce szkody. Wobec wierzycieli spółki członkowie zarządu odpowiadają w przypadku umyślnego bądź przez niedbalstwo podania fałszywych danych w oświadczeniu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione oraz w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki kapitałowej solidarnie odpowiada również zgodnie z art. 116 Ordynacji podatkowej całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe spółki, w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okazuje się w całości lub w części bezskuteczna.

Podobne prace

Do góry