Ocena brak

Odpowiedzialność za czyn własny

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Odpowiedzialność za czyn własny – oparta jest na zasadzie winy. Wyraźnie wskazuje na to

art. 415 KC, który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest

do jej naprawienia”

Nie ma tutaj domniemania winy, trzeba aby osoba poszkodowana udowodniła winę sprawcy.

Za czyn zawiniony może uchodzić jedynie takie zachowanie się człowieka, które jest zarazem

bezprawne, czyli niezgodne z porządkiem prawnym jak:

naruszenie wyrażonych w przepisach nakazów lub zakazów

naruszenia zasad współżycia społecznego

Okoliczności, które zwalniają sprawcę deliktu z odpowiedzialności to:

brak wymaganego wieku (osoba do 13 lat)

niepoczytalność sprawcy, czyli podmiot który dopuszcza się deliktu, nie zdaje

sobie sprawy z tego co czyni. Jednak w pewnych przypadkach należy obciążyć

sprawcę deliktu odpowiedzialnością za wyrządzone szkody np. odurzenie

alkoholem, narkotykami (art. 425 KC)

obrona konieczna (art. 423 KC) – polega na odparciu bezpośredniego i

bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby. Nie

ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną napastnikowi

stan wyższej konieczności (art. 424 KC) – znamionuje bezpośrednie

zagrożenie dla dowolnego dobra jakiejkolwiek osoby. Źródłem tego

zagrożenia nie jest zamach, a więc bezprawne działanie człowieka, ale jakaś

rzecz lub zwierze (płonący dom). Dla uchylenia się od odpowiedzialności

konieczne jest ponadto:

i. osoba sama nie wywołała zagrożenia

ii. niebezpieczeństwa nie można było inaczej

zapobiec

iii. ratowane dobro było ważniejsze aniżeli

zagrożone

dozwolona samopomoc (art. 342, 432 KC) – jest przewidziana w wyjątkowych

zupełnie przypadkach wyraźnie przewidzianych i wskazanych w ustawie

Podobne prace

Do góry