Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE (PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES PODMIOTOWY I ZAKRESY PRZEDMIOTOWE ODPOWIEDZIALOŚC OSÓB TRZECICH, KATALOG OSÓB TRZECICH)

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Ordynacja podatkowa przewiduje w określonych sytuacjach możliwość żądania zapłaty podatku nie tylko od podatnika, ale także od innych osób. Przewiduje przeniesienie odpowiedzialności za zaległości podatkowe podatnika oraz zobowiązania płatnika i inkasenta na osoby spoza bezpośredniego kręgu podmiotów zobowiązanych ze stosunku prawno podatkowego.

Źródłem powstania odpowiedzialności osób trzecich jest ustawa. Wyjątkiem od tej zasady jest unormowana w art. 117 a ord. odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela. Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela wiąże się nie tylko z zasadami odp.za zobowiązania podatkowe, lecz także wynika z samej umowy gwarancji lub poręczenia.

Instytucja ta może być wykorzystana w 3 sytuacjach;

 1. gdy zabraknie podatnika, płatnika lub inkasenta, którzy ponoszą osobistą odpowiedzialność majątkową za zaległość podatkową lub niewykonanie swych obowiązków podatkowych

 2. gdy podatnik, płatnik i inkasent nie wykonują swego zobowiązania podatkowego lub innych obowiązków wynikających z ustawy we właściwy sposób i we właściwym terminie

 3. gdy dochody i majątek podatnika, płatnika i inkasenta w wyniku wszczętej egzekucji okazują się być niewystarczające.

Zgodnie z art. 107 osoby trzecie odpowiadają:

 1. za zaległość podatkową

 2. całym swym majątkiem

 3. solidarnie z podatnikiem.

Rodzaje należności, za które odpowiada os.3: 107 §2

 1. podatki nie pobrane oraz pobrane, a nie wpłacone przez płatników lub inkasentów

 2. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

 3. nie zwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek

 4. koszty postępowania egzekucyjnego.

Art. 108§1 – o odpowiedzialności osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w decyzji. Nie ponoszą odpowiedzialności z mocy prawa, odpowiedzialność może powstać wyłącznie w drodze wydanie decyzji przez organ podatkowy.

Art. 108 §2 – postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej może zostać wszczęte przed:

1. upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania

2. dniem doręczenia decyzji

a) określającej wysokość zobowiązania podatkowego

b) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta

c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług

d) określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę

w/w decyzje wymiarowe

3. dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Art. 108 §3 wystawienie tytułu wykonawczego na podstawie deklaracji nie wymaga uprzedniego wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i decyzji. Deklaracja jest równoznaczna z decyzją, ma taką samą wartość.

KATALOG OS.3

 1. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika

 2. Odpowiedzialność członka rodziny podatnika

 3. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa

 4. Odpowiedzialność firmanta

 5. Odpowiedzialność właściciela

 6. Odpowiedzialność dzierżawcy

 7. Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowa akcyjnej

 8. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych

 9. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej.

 10. Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej

Podobne prace

Do góry