Ocena brak

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Jest mechanizmem prawnym służącym zapewnieniu efektywności prawa wspólnotowego

  • Nie jest ona zawarta w wyraźnych przepisach Traktatu, wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (jest efektem wykładni Traktatu dokonanej przez ETS)

  • Trybunał wywiódł zasadę z całego systemu Traktatu, np. z faktu, iż jednostka stanowi ważny podmiot prawa wspólnotowego, z potrzeby zapewnienia efektywności prawa wspólnotowego i ochrony praw jednostki wynikających z prawa wspólnotowego z wiążącego charakteru zobowiązań państw członkowskich oraz z zasady lojalności i szczerej współpracy

  • Kluczowym wyrokiem jest wyrok z 1991 r. (Sprawa Frankovich i inni) – dla przypomnienia- Frankovich i inni wnieśli skargę przeciwko Włochom do sądu włoskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy, która zobowiązywała kraj do stworzenia funduszu, z którego wypłacane będą pieniądze dla pracowników bankrutujących przedsiębiorstw

  • Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy rezultat, który przewiduje dyrektywa nie może zostać osiągnięty w drodze wykładni prawo wspólnotowe nakłada na państwa członkowskie obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej jednostkom wskutek braku transpozycji tej dyrektywy

KRYTERIA FRANKOVICH – KRYTERIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA CZLONKOWSKIEGO Z TYTUŁU BRAKU TRANSPOZYCJI DYREKTYWY:

  • Celem takiej dyrektywy musi być nadanie jednostkom uprawnień

  • Treść tych uprawnień musi wynikać z postanowień dyrektywy

  • Musi występować związek przyczynowo – skutkowy między naruszeniem ciążącego na państwie członkowskim zobowiązania z poniesioną szkodą

Do góry