Ocena brak

Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Zależy on od czasu powstania wierzytelności i jej związku z majątkiem wspólnym lub majątkiem osobistym dłużnika. Wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia zarówno z majątku osobistego jak również z majątku wspólnego obojga małżonków. Taki szeroki zakres odpowiedzialności odnosi się zobowiązań zaciągniętych przez jednego małżonka za zgodą drugiego.

Przy zobowiązaniach do świadczeń okresowych należy rozróżnić te, które wynikają z czynności prawnej , od tych , które nie powstały z czynności prawnej.

Większy zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym dotyczy:

a) wierzytelności powstałych przed zawarciem małżeństwa

b)wierzytelności odnoszącej się do osobistego majątku małżonka będącego dłużnikiem

Odpowiedzialność z majątku wspólnego odnosi się więc tylko do tych jego składników, który wnosi dłużnik i nie obciążają podobnych i innych dochodów jego współmałżonka.

  • Tryb orzekania

Jeżeli wierzyciel pozwał dłużnika i jego małżonka, sąd ocenia kwestię zgody małżonka czy jej braku na zaciągnięcie zobowiązania. Najczęściej wierzyciel kieruje roszczenie tylko przeciwko samemu dłużnikowi, a dopiero w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności żąda, żeby objęła ona również jego małżonka co do majątku wspólnego.

Sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka lub jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ochronie małżonka przed egzekucją skierowaną przeciwko jego współmałżonkowi służą powództwa przeciw egzekucyjne.

  • Zaspokojenie z majątku wspólnego należności publicznoprawnych

Zaspokojenie tych należności następuje w pierwszej kolejności z majątku osobistego dłużnika oraz z jego wynagrodzenia za pracę lub z innej działalności zarobkowej , a także z jego praw autorskich i praw pokrewnych , np. Wynalazku.

W wypadku bezskuteczności egzekucji z wymienionego majątku można szukać zaspokojenia w majątku wspólnym. Wtedy też małżonek dłużnika może żądać ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z majątku wspólnego. Surowsza jest odpowiedzialność obojga małżonków za zobowiązania podatkowe jednego z nich.

Podobne prace

Do góry