Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ang. responsibility, liability (2); fr. responsabilite; nm. Yerant-wortung, Yerantwortlichkeit


1. et. Odpowiedzialność mora­lna — relacja działającego podmiotu do jego czynów świadomych (-> poczytal­ność) i wolnych, polegająca na tym, że —> dobro (3A) lub zło zawarte w treści spełnionego przezeń czynu staje się czą­stką składową moralnej treści jego osobo­wości, wskutek czego ponosi on związane z tym czynem konsekwencje. Odpowie­dzialność związana ze —> sprawiedliwo­ścią (1) jest pełnym prawości wzięciem na siebie dobrych i złych skutków własnych działań; odpowiedzialność związana z —> miłością (6) jest wzięciem na siebie złych skutków czyichś działań — przy czym sprawiedliwość nie zostaje bynaj­mniej uchylona — i obdarowaniem kogoś dobrymi skutkami działań swoich włas­nych, aby w ten sposób chronić go przed złem. Problematyka odpowiedzialności wią­że się ściśle z problematyką -^ osoby (2) i wspólnoty.

2. W prawodawstwie — ponoszenie kon­sekwencji cywilnych (odpowiedzial­ność cywilna — taka, która nakłada obowiązek naprawienia wyrządzonej ko­muś szkody) lub karnych (odpowie­dzialność karna — taka, która odno­si się do czynów kwalifikowanych jako przestępstwa) za określone działanie lub jego zaniechanie.

Podobne prace

Do góry