Ocena brak

Odpady toksyczne i metody ich unieszkodliwiania

Autor /Annorrylype Dodano /09.08.2007

I. WSTĘP .
Odpady ? to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe , również te nie będące ściekami substancje ciekłe , powstałe w wyniku działalności przemysłowej , gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie , w którym powstały ( def: http://pl.wikipedia.org/odpady).
Odpady są obecne w życiu człowieka od niepamiętnych czasów , jednak dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach ich ilość zaczęła lawinowo rosnąć. Co gorsza , pojawiły się substancje niebezpieczne , które powodują istotne problemy środowiskowe . Do szczególnie groźnych należą te , które zawierają substancje toksyczne .
Odpady toksyczne zawierają substancje , które z powodu swoich właściwości fizycznych lub chemicznych stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka i innych organizmów żywych . Takie odpady mogą powodować znaczne skażenie powietrza , wody i gleby , co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia warunków zdrowotnych ludności zamieszkałej na zagrożonym terenie . Szacuje się , że w krajach rozwiniętych około 3 % odpadów przemysłowych stanowią odpady szczególnie niebezpieczne Ich głównymi wytwórcami są przemysł metali nieżelaznych , chemiczny , koksowniczy , hutniczy i maszynowy , a także niektóre gałęzie przemysłu lekkiego . Ze względu na skład i stan skupienia odpady toksyczne można podzielić na wiele klas , z których najważniejsze to :
? Metale ciężkie i roztwory ich soli
? Rtęć i jej związki
? Gazy i pyły lotne
? Odpady organiczne

Wyk.1. Diagram przedstawia procentową zawartość różnych odpadów w przeciętnym domowym koszu na śmieci .
Przedstawiona przeze mnie praca ? z racji obszerności tematu ? zawiera tylko kilka omówionych przykładów odpadów toksycznych , ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich wytwarzania i ich toksycznych właściwości . Podstawowym kryterium doboru omawianych przykładów są zamieszczone powyżej klasy , na jakie są podzielone odpady toksyczne .

II.ODPADY TOKSYCZNE .
1.Metale ciężkie .
Naturalna zawartość metali ciężkich w glebie nie stwarza zagrożeń dla człowieka . Niestety wraz z rozwojem przemysłu i transportu ilość metali ciężkich , nie tylko w glebie , ale i w całym środowisku naturalnym , drastycznie wzrosła i stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi .

Rys.1. W otoczeniu niektórych zakładów przemysłowych skażenie środowiska metalami ciężkimi osiągnęło zastraszające rozmiary .
a) ołów ? jest metalem wywołującym wiele efektów toksycznych . Uszkadza układ nerwowy ? zakłóca przebieg impulsów nerwowych , ponieważ hamuje działanie synaps , czyli połączeń komórek nerwowych .

Podobne prace

Do góry