Ocena brak

Odpady i ich charakterystyka

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Przez odpady rozumie się wszystkie przedmioty lub substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Za odpady uważa się również osady ściekowe. Przepisy ustawy stosuje się także do postępowania:

-z zużytymi opakowaniami

-z substancjami przeterminowanymi lub substancji w uszkodzonych opakowaniach, nie nadających się do dalszego użytku

-z masami ziemnymi lub skalnymi, jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin.

Ogólnie odpady zostały podzielone na 20 następujących grup.

1. powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogaceniu rud oraz innych surowców mineralnych

2. z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności

3. z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli

4. z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla

5. z przemysłu skórzanego i tekstylnego

6. z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

7. z przemysłu syntezy organicznej

8. z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych

9. z przemysłu fotograficznego

10. nieorganiczne z procesów termicznych

11. nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydro-metalurgii metali nieżelaznych

12. z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych

13. oleje odpadowe oraz odpadów ujętych w pkt.4. i 12.

14. z rozpuszczalników organicznych z wyłączeniem zawartych w pkt.7 i 6.

15. opakowań, sorbetów, tkanin, materiałów filtracyjnych filtracyjnych ochronnych, nie ujętych w innych grupach

16. różne nie ujęte w innych grupach

17. z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych

18. z działalności służb medycznych medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań

19. z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej

20. komunalne

Odpady powstające w agrobiznesie

a) odpady z produkcji podstawowej:

- osady z mycia i czyszczenia

- odpadowa tkanka zwierzęca i padlina

- odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie

- odpady z tworzyw sztucznych

- odpady agrochemikaliów

- odchody zwierzęce

- odpady z gospodarki leśnej

- inne nie wymienione odpady

b) odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

- odpady z mycia i przygotowania surowców

- odpady z uboju i przetwórstwa ryb

- surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

- odpadowe tłuszcze roślinne

- odpady z produkcji pasz roślinnych

- pyły tytoniowe

- inne nie wymienione odpady

c) odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych używek pochodzenia roślinnego

- szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców

- odpady konserwantów

- odpady poekstrakcyjne

- surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

- odpadowe tłuszcze roślinne

- odpady z produkcji pasz roślinnych

- pyły tytoniowe

- inne nie wymienione odpady

d) odpady z przemysłu cukrowniczego

- osady z oczyszczana i mycia buraków cukrowych

- nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza

- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

- wysłodzi

- inne nie wymienione odpady

e) odpady z przemysłu mleczarskiego

- surowce i produkty nie przydatne do spożycia oraz przetwarzania

- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

- inne nie wymienione odpady

g) odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych

- odpady z przygotowania surowców

- odpady z destylacji spirytualiów

- odpady z procesów fizykochemicznych

- surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa

- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

- wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

- inne, nie wymienione

Unieszkodliwienie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.

Podobne prace

Do góry