Ocena brak

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

Autor /Horacy Dodano /26.04.2011

Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi najznamienitszą cząstkę Kościoła, jest jego pierwszym i najdoskonalszym członkiem. Wszystko to, czym winien być Kościół w zamyśle Chrystusa, objawiło się na początku w Maryi. Stąd można Maryję określić jako “Kościół przed Kościołem”, czy nawet mówić o “preegzystencji” Kościoła Chrystusowego w Maryi.

Zastanówcie się, proszę”, pisze św. Augustyn “nad słowami, które powiedział Chrystus Pan, wyciągając rękę ku swoim uczniom: «Oto moja matka i moi bracia», oraz «Kto pełni wolę Ojca mego, który mnie posłał, ten mi jest bratem, siostrą i matką». Czyż Maryja Dziewica nie pełniła woli Ojca? Czyż nie pełniła woli Ojca Ta, która w wierze zaufała, w wierze poczęła, która została wybrana, aby z Niej się narodziło dla nas, ludzi, zbawienie, która została stworzona przez Chrystusa pierwej, zanim Chrystus w Niej został stworzony? Ależ tak! Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniała wolę Ojca. Dlatego ważniejszą sprawą było dla Maryi, że stała się uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa”.

Jako pierwsza uczennica Chrystusa stanowi Maryja wzór dla całego Kościoła. Między Maryją a Kościołem istnieje wewnętrzna relacja, która sprawia, że Maryja i Kościół stanowią jakby jedno i to samo misterium. Posługując się językiem chrystologii, można mówić o swego rodzaju communicatio idiomatum, czyli wymianie orzekań pomiędzy Maryją a Kościołem. Ojcowie Kościoła stosują te same tytuły i obrazy biblijne zarówno do Kościoła, jak i do Maryi. O Kościele i o Maryi mówią jako o Nowej Ewie, do Kościoła i do Maryi odnoszą obraz Arki Przymierza, Bramy Niebieskiej, Przybytku Najświętszego.

Według Raniero Cantalamessy Maryja jest zwierciadłem dla Kościoła. “Najpierw dlatego, że odbija i kieruje na Kościół promienie Bożej łaski, sama tej łaski zawsze pełna (por. Łk 1,28). Ale także dlatego, że to właśnie w Niej Kościół-Oblubienica powinien przeglądać się nieustannie, by stać się pięknym w oczach swojego boskiego Oblubieńca”. Patrząc z podziwem na Maryję, Kościół naśladuje Ją, dążąc do pełni odkupienia. Doskonałość Maryi od samego początku Jej egzystencji ma stać się doskonałością Kościoła na końcu czasów, wielkość Maryi ma się stać jego wielkością, świętość Maryi jest dla Kościoła wzorem świętości i celem, do którego dąży.

Marialis cultus domaga się, aby cześć oddawana Matce Najświętszej wykazywała swoją wewnętrzna treść eklezjalną. Chodzi o to, aby w konkret-nych przejawach kultu uwidaczniało się szczególne miejsce, jakie Maryja zajmuje w Kościele. Poznając rolę i zadania Maryi w Kościele, wierni winni pogłębiać wzajemną więź eklezjalną i uczestniczyć w macierzyńskiej trosce Kościoła, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy (por. 1 Tm 2,4).

Podobne prace

Do góry