Ocena brak

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

Autor /Horacy Dodano /26.04.2011

Cześć okazywana Matce Bożej jest częścią składową kultu chrześcijańskiego. Należy więc zadać sobie najpierw pytanie, czym jest, na czym polega kult chrześcijański, jaka jest jego specyfika? Cześć oddawana Bogu przez chrześcijan nawiązuje wprawdzie do form kultu spotykanych w innych religiach, posiada jednak swoją niepowtarzalną specyfikę, stanowiącą o jej istocie. Kult chrześcijański jest czcią oddawaną Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Właściwie rozumiany kult chrześcijański ma charakter responsoryjny, to znaczy jest odpowiedzią człowieka na zbawcze działanie Boga. Bóg  udziela sił człowiekowi, objawia mu siebie i swoje zbawcze zamiary, człowiek zaś odpowiada na Boże wezwanie oddając Mu cześć. Dzieło zbawienia dokonane w Jezusie Chrystusie ma charakter trynitarny. Bóg Ojciec pochyla sie nad człowiekiem w swoim wcielonym Synu, namaszczonym Duchem Świętym i przychodzi do ludzi ze swoją uświęcającą i zbawiającą miłością. Całe życie i posłannictwo Jezusa przeniknięte było modlitwą i oddaniem się Ojcu w Duchu Świętym, przylgnięciem w Duchu do zbawczej woli Ojca, pełnieniem jej w miłości i posłuszeństwie. Można więc powiedzieć, że całe życie ziemskie Jezusa, od Wcielenia po Krzyż, było kultem, w którym dokonało sie zbawienie świata.

Chrystus dokonał dzieła zbawienia, czcząc Ojca w Duchu Świętym, dlatego chce, abyśmy i my objęci Jego Duchem czcili Ojca i osiągnęli zbawienie. Mówiąc słowami Listu do Galatów (4,6), Jezus pragnie, abyśmy jako przybrani synowie wołali razem z Synem jednorodzonym w tym samym Duchu “Abba, Ojcze” i w tym kulcie dostąpili zbawienia.

Kult chrześcijański jest więc ze swej istoty trynitarny: jest odpowiedzią na dar zbawienia, dawaną przez chrześcijanina Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Jeżeli kult maryjny ma mieć charakter chrześcijański, nie może tej centralnej prawdy pominąć. Cześć Maryi musi być więc włączona  w główny nurt kultu chrześcijańskiego. W poszczególnych praktykach pobożności maryjnej musi być uwzględnione odniesienie chrześcijańskiego kultu do Boga w Trójcy Jedynego. Zrozumienie tego postulatu ułatwia spojrzenie na postawę samej Maryi.

Całe życie i posłannictwo Matki Chrystusa dokonywało się w kręgu oddziaływania Trójcy Świętej. Już w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Bóg Ojciec obdarzył Ją, przygotowując Ją na Matkę Syna Bożego Duchem Świętym. W Duchu Świętym stała sie Maryja Matką Syna Bożego i oddana Synowi i Jego dziełu wypełniała wolę Ojca i ku Niemu kierowała swoje serce i duszę. Całe życie Maryi, Jej modlitwa, wiara i miłość mają charakter trynitarny. Możemy wiec powiedzieć, że Maryja jest najbliższą Współpracownicą i największą Czcicielką Trójcy Świętej, szczególnym wzorem kultu Trójcy Świetej, przykładem prawdziwej pobożności chrześcijańskiej.

Trzeba więc odkryć na nowo niezwykłą więź z Bogiem trójosobowym Tej, którą tradycja nazywa “Córką Boga Ojca, Oblubienicą Ducha Świętego, Kościołem Trójcy Przenajświętszej”. Trzeba pamiętać, że kult chrześcijański nie zatrzymuje się na Maryi, ale razem z Nią podąża przez Chrystusa  w Duchu Świętym do Ojca. Maryja nie chce być ostatecznym celem i kresem pobożności, ale wzywa nas, abyśmy razem z nią wielbili Boga w Trójcy Jedynego za wielkie rzeczy, jakie uczynił dla Niej, dla nas i dla całego Kościoła.

Podobne prace

Do góry