Ocena brak

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Podział Niemiec

Autor /Bolemir Dodano /07.05.2012

 

5 czerwca 1945 r. gen. Dwight Eisenhower (USA), marsz. Bernard Montgomery (W-Brytania), gen. Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny (Francja) t marsz. Gieorgij Żuków (ZSRR) podpisali w Berlinie Deklarację w obliczu Męski Niemiec i objęcia władzy najwyższej przez rządy Zjednoczonego Króles­twa, Stanów Zjednoczonych, ZSRR i Tymczasowy Rząd Republiki Francuskiej.

Uznała ona odpowiedzialność Niemiec za wybuch wojny i przejęcie przez 4 mocar­stwa władzy najwyższej, krajowej i lokalnej w Niemczech dla zapewnienia po­koju i bezpieczeństwa. Deklaracja stwierdzała, że akt ten nie stanowi aneksji Niemiec. W odrębnych oświadczeniach ustalono zasady podziału Niemiec na strefy i Berlina na sektory oraz poddanie spraw niemieckich Sojuszniczej Radzie Kontroli z 4 gubernatorów stref, sprawujących najwyższą władzę w swych strefach.

Decyzje Rady zapadały jednomyślnie. Strefa amerykańska liczyła 107 tyś. km i ponad 17 min mieszkańców, brytyjska 98 tyś. km i ponad 22 min mieszkańców, francuska 43 tyś. km i 5 min mieszkańców, radziecka 107 tyś. km i ponad 17 min mieszkańców. Strefa amerykańska objęła większość część Nie­miec Południowych i Bremę, brytyjska - większą część Niemiec Zachodnich i Północnych, francuska - dwa obszary w pd.-zach. części Niemiec, radziecka - terytorium później utworzonej NRD (resztę Niemiec Pn. i Centralnych).

Wschodnie ziemie niemieckie (terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej) przeszły nieco później, w myśl decyzji poczdamskich, w ręce polskie, a północna część Prus Wschodnich - w ręce radzieckie. Polsce przypadło też b. Wolne Miasto Gdańsk. Od chwili podpisania uchwał poczdamskich strefę radziecką zaczęto zwać Niemcami Wschodnimi.

W publicystyce rewizjonistycznej i przez długi czas w języku polityki RFN tereny te nadal określano jednak mianem „Mitteldeutschland" czyli Niemiec Środkowych, traktując ziemię za Odrą i Nysą jako „Niemcy Wschodnie". Odrębnie podzielono Berlin. Na czele 4 sektorów stali komendanci wojskowi. Na sektor radziecki przypadło prawie 1,2 min mieszkańców miasta, na liczące razem niewiele więcej pod względem powierz­chni sektory zachodnie przypadło nieco ponad 2 min mieszkańców.

Na początku lipca, pd opuszczeniu terenów południowych strefy radzieckiej przez Amery­kanów i niektórych regionów na północy przez Brytyjczyków, wojska alianckie wkroczyły do Berlina Zachodniego. Wiele sporów kosztowało zapewnienie im kolejowej linii tranzytowej i 3 korytarzy powietrznych.

Do góry