Ocena brak

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Poczdam

Autor /Bolemir Dodano /07.05.2012

 

W dniach 17 VII - 2 VIII 1945 r. obradowała w Poczdamie konferencja wielkiej trojki, mająca za zadanie ostateczne ukształtowanie ładu powojennego w Niemczech i Europie. Deklaracja konferencji (bez udziału ZSRR, nie toczące­go wówczas wojny z Japonią) wezwała w dniu 25 VII Japonię do bezwarunkowej .kapitulacji.

Konferencja stworzyła Radę Ministrów Spraw Zagranicznych5 mocarstw mającą za zadanie przygotowanie projektów traktatów pokojowych z państwami Osi. Obiecano, że Niemcy zajmą w przyszłości miejsce wśród wolnych narodów świata. Za cele okupacji uznano: demilitaryzację, przekonanie narodu niemieckiego, że sam odpowiada za klęskę i jej następstwa, denazyfikację, demokratyzację życia politycznego.

Zakazano wszelkich form dyskrymi-1 nacji, zapowiedziano ukaranie zbrodniarzy wojennych, decentralizację, likwidację przemysłu zbrojeniowego i demonopolizację, a także reparacje wo­jenne (co do których ustalono jeszcze w Jałcie wstępnie, że sięgną kwoty 20 mld USD w dostawach towarów, sprzętu i demontowanych urządzeń, połowa z czego miała przypaść ZSRR, a ten miał zaspokoić rozszerzenia innych państw Europy Środkowej).

Pewna część dostaw demontowanego sprzętu ze stref zachodnich miała przypaść Związkowi Radzieckiemu (przepis ten pozostał praktycznie martwą literą). Podjęto też ustalenia dotyczące przekazania ziem za Odrą i Nysą pod administrację polską.

Ostateczna regulacja tej sprawy (podobnie jak losu pn. części Prus Wschodnich) miała nastąpić w traktacie pokojowym. Podjęta jednak równocześnie decyzja o wysiedleniu ludności niemieckiej z Polski, obwodu królewieckiego (nazwanego wkrótce kaliningradzkim), Czechosłowacji i Węgier nie pozostawiała wątpliwości co do intencji aliantów. Już wszakże w 1946 roku Zachód zaczął otwarcie kwestionować trwałość przynależności Ziem Zachodnich do Polski.

Determinacja z jaką ZSRR poparł w Poczdamie polskie postulaty (prezentowane przez Bieruta, Mikołajczyka i Osóbkę -Morawskiego) wskazywała na to, jak bardzo państwu temu zależy na stworzeniu sytuacji, w której wykopanie wieczystej, jak sądzono, przepaści polsko-niemieckiej uczyni „nierozerwalnym" polsko-radziecki sojusz i ostatecznie umocni przynależność Polski do radzieckiej strefy wpływów.

Do góry