Ocena brak

Od czego zależy potęga państwa?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Pojęcie siły wciąż pojawia się w różnych formach w języku polityki. Mówi się o mocarstwach i o kra­jach słabych, o równowadze sił itd. Miarą „potę­gi" danego kraju są jego możliwości, zwłaszcza te wynikające z warunków naturalnych i posiadanych surowców, skuteczności jego organizacji i spraw­ności ustroju politycznego.
Na politykę zagraniczną danego państwa wiel­ki wpływ ma jego wielkość i położenie. Pełna wo­jen i bitew historia Polski i Niemiec w nieodłącz­ny sposób wiąże się z ich położeniem na samym środku wielkiej Niziny Europejskiej - w szerokim korytarzu, którym w historii migrowały całe naro­dy i maszerowały armie. Ogromne obszary nie­których państw - najlepszym przykładem jest tutaj Rosja, która ma 17 min km kwadratowych po­wierzchni - pozwalają skutecznie opierać się wszel­kim najazdom.
Bogactwa naturalne są kolejnym czynnikiem decydującym o potędze państwa. Istotne jednak jest nie tyko to, jak bogate są złoża, ale też to, w ja­ki sposób państwa potrafią ten swój atut wykorzy­stać na arenie międzynarodowej. Charakterystycz­nym przykładem politycznego wykorzystania bogactw naturalnych były działania krajów OPEC, które w 1973 roku ogłosiły embargo na dostawy ropy naftowej do USA i ich sojuszników, co spo­wodowało czterokrotny wzrost cen tego surowca na światowych rynkach. Odbiło się to na całej świa­towej gospodarce i od tego czasu z krajami tymi muszą się liczyć wszystkie inne państwa.
Wyznacznikiem potęgi jest też liczba ludności danego państwa. Chiny i Indie to dwa rozwijające się kraje, które zaliczane są do światowych mo­carstw głównie ze względu na ogromną liczbę mieszkańców. Jednak, aby być tzw. supermocar­stwem, takim jak np. USA, nie wystarczy mieć wielu mieszkańców, czy dostęp do bogactw natu­ralnych. Potrzebna jest kombinacja wszystkich tych elementów oraz potęga militarna, czyli wielka i do­skonale uzbrojona armia, a także sprzyjający układ sił politycznych na całym świecie. Potęga państwa bowiem tworzy się przede wszystkim w odniesie­niu do globalnych procesów polityczno-gospodarczych. Ośrodki władzy przesuwają się, jedne tracą na znaczeniu, inne zyskują wpływy.

Podobne prace

Do góry