Ocena brak

Od czego zależy popyt na usługi?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Popyt na usługi zależy przede wszystkim od pozio­mu płac w danym regionie lub kraju. Im więcej pieniędzy zostaje ludziom w portfelach po opła­ceniu niezbędnych wydatków, tym więcej są oni w stanie wydać na dodatkowe usługi. Niektóre bo­wiem usługi wchodzą w skład niezbędnych wydat­ków w budżecie każdej rodziny. Do takich usług należą m.in: handel spożywczy, usługi mieszka­niowe i zaopatrzenie w nośniki energii.
Kiedy ludzie zaspokoją już swoje podstawowe potrzeby, zaczynają wydawać swoje pieniądze na inne rodzaje usług. Zaczynają korzystać z ośrod­ków sportu i rekreacji, wyjeżdżają na wczasy, pod­różują itp. Pieniądze wydane na te, nie niezbędne usługi przyczyniają się do poszerzenia ich oferty i dalszego rozwoju całej sfery usług.
Jedną z cech charakterystycznych sfery usług jest to, że praca człowieka jest tam niezastąpiona.
Nie da się zautomatyzować np. hotelarstwa, czy służby zdrowia. Dlatego to w tej właśnie sferze gospodarki ilość miejsc pracy ciągle rośnie. W tej dziedzinie gospodarki nie ma wielkiego zapotrze­bowania na ciężką fizyczną pracę, w której czło­wieka mogą zastąpić maszyny. Większość stano­wisk pracy w usługach mogą i z powodzeniem wykonują kobiety.

Podobne prace

Do góry