Ocena brak

Ochrona wzorów użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów skalonych

Autor /agisgulge Dodano /08.04.2007

Ustawa Prawo własności przemysłowej określa zasady udzielania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe , a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Organem właściwym tym zakresie jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski.
Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do:
? uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,
? wynagrodzenia,
? wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.
Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronne wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują twórcy, z następującymi zastrzeżeniami:
? współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie,
? w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo to przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej,
? w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie.
Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.


Patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki
W Polsce patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki udzielane są przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie patentu następuje po dokonaniu formalnego zgłoszenia wynalazku, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków jego udzielenia i wniesieniu opłaty za ochronę.
[Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe składane jest w UP RP jako urzędzie przyjmującym, pobierana jest tzw. opłata za przekazanie w wysokości 300 zł. Opłata ta powinna być wpłacona na konto UP RP.]
Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać:
? podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,
? opis wynalazku ujawniający jego istotę,
? zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe,
? skrót opisu.
Urząd Patentowy po upływie osiemnastu miesięcy niezwłocznie ogłasza o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem wynalazku, zastrzeżeniami i rysunkami.

Podobne prace

Do góry