Ocena brak

Ochrona własności intelektualnej

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.02.2012

Ochrona własności intelektualnejOchrona własności intelektualnej jest ochroną praw odnoszących się do własności intelektualnej.Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną przez:


 1. prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do ochrony odmian roślin i oznaczenia geograficzne
 2. prawa autorskie obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną
 3. strategie handlowe, jak np. tajemnice handlowe, umowy o zachowaniu poufności lub szybka produkcja.

Własność intelektualna


Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) podaje definicję własności intelektualnej jako zbiór praw odnoszących się w szczególności do:


 • dzieł literackich, artystycznych i naukowych,
 • interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców,
 • fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych,
 • wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,
 • odkryć naukowych,
 • wzorów przemysłowych,
 • znaków towarowych i usługowych,
 • nazw handlowych i oznaczeń handlowych,
 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Według polskich uregulowań prawnych powyższe dziedziny można przyporządkować do trzech zakresów praw:

 1. prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi,
 2. prawa do baz danych,
 3. prawo własności przemysłowej.

Ochrona prawna


Podstawowymi aktami polskiego prawa, regulującymi kwestie dotyczące własności intelektualnej, są:

 • w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego)
:* Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

* Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych

 • w zakresie prawa własności przemysłowej
:* Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiZakres ochrony


1. DOBRA OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM - chronione są począwszy od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji. Ochrona ta jest co do zasady powszechna - na podstawie umów międzynarodowych obejmuje prawie wszystkie kraje świata.


Do przedmiotów prawa autorskiego Ustawa zalicza w szczególności utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • lutnicze,
 • wzornictwa przemysłowego,
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 • muzyczne i słowno-muzyczne,
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, i pantomimiczne,
 • audiowizualne

Twórcą utworu chronionego prawem autorskim może być jedynie osoba fizyczna.


Regulacja prawa autorskiego i praw pokrewnych należy do właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.2. OCHRONA BAZ DANYCH - Podobny zakres ochrony odnosi się do ochrony baz danych jednak nie obejmuje programów komputerowych użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich.3. DOBRA OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - aby były objęte ochroną - w większości przypadków - muszą zostać zarejestrowane w Urzędzie Patentowy RP, który na podstawie zgłoszenia (wniosku) wydaje decyzje w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Zakres tej ochrony jest w istotny sposób ograniczony. Ochrona obejmuje bowiem wyłącznie teren RP. Jej ewentualne rozszerzenie wymaga zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, posiadających regulacje dotyczące takiej ochrony i - utworzone na podstawie tych regulacji - odpowiednie organy rejestracyjne.


Prawa własności przemysłowej dotyczą:

 • wynalazków i wzorów użytkowych;
 • znaków towarowych
 • wzorów przemysłowych
 • oznaczeń geograficznych (z wyłączeniem ochrony nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych)
 • topografii układów scalonych.

Maksymalny czas ochrony

 • Patenty na wynalazki - 20 lat (wyjątki np. leki)
 • Wzory użytkowe - 10 lat od daty zgłoszenia)
 • Wzory zdobione - 5+5 lat
 • Znaki towarowe - 10+10+10...
 • Prawa do rejestracji - 25 lat
 • Topografia układów scalonych - 10 lat
 • Oznaczenia geograficzne - ochrona bezterminowa
 • Wzór przemysłowy - 25 lat

W Polsce nie udziela się patentów na odmiany roślin, rasy zwierząt, czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierzątFormy ochrony


Najczęściej stosowane formy ochrony własności intelektualnej to:

 • możliwość powołania się na prawo autorskie celem zabezpieczenia interesów producenta,
 • utrzymanie w tajemnicy (nieudostępnianie informacji o przedmiocie ochrony),
 • udostępnianie kontrolowane (np. za pobraniem opłaty licencyjnej, po dokonaniu rejestracji użytkownika),
 • zakaz kopiowania i rozpowszechniania utworu, wynalazku,
 • zakaz czerpania korzyści z utworu lub wynalazku, do którego danemu podmiotowi nie przysługują prawa autorskie lub pokrewne,
 • prawo do kontroli nad produkcją utworów zależnych


Międzynarodowy system ochrony własności intelektualnej


 • 1883 - Konwencja Paryska; Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej
 • 1866 - Konwencja Berneńska o ochronie Dzieł literackich (naukowych) i artystycznych
 • 1891 - Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych (Polska należy od 1991)
 • 1961 - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
 • 1971 - Układ o Współpracy Patentowej (PCT) (Polska od 1990)
 • 1973 - Konwencja o Patencie Europejskim (Monachijska)
 • 1994 - Światowa Organizacja Handlu (WTO)w miejsce GATT (Polska od 1995), Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS)

Bibliografia


 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej
 • M. Załucki, Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, wyd. Difin, Warszawa 2008
 • M.Łazewski, M.Gołębiowski, Własność intelektualna, Warszawa 2006,

 • Autor: Anna Socha
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry