Ocena brak

Ochrona środowiska we WSAS - materiały na sciąge

Autor /SibAccurrycar Dodano /24.09.2007

1)Jaka ustawa reguluje ochronę środowiska?
Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001
2)Kto sporządza mapy akustyczne?
Starosta, co 5 lat
3) Formy ochrony przyrody:
-park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, obszar natura 2000
4) Charakterystyczne cechy środowiska:
Wielowymiarowość środowiska, interdyscyplinarne traktowanie problemów,
5) Kto sporządza państwowy monitoring środowiska?
Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności monitoring środowiska. Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosują ujednolicenia metody zbierana, gromadzenia i przetwarzania danych. Dostępne bazy danych prowadzą: wojewoda i starosta. Rolę koordynatorską państwowego monitoringu środowiska pełni Główny Inspektor Ochrony środowiska.
6) Które grunty można wywłaszczyć na cele nierolnicze?
Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki a w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej
8) Na czym polega powszechne korzystanie ze środowiska?
Przysługuje każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego w tym wypoczynku i uprawiania sportu.
9) Rodzaje opłat ekologicznych?
To opłaty pobierane za:
Emisję zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzanie ścieków, pobór wody, składanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów poza obszarami lasów, za korzystanie z urządzeń wodnych, poszukiwanie i wydobywanie kopalin, koncesje geologiczne, przejmowanie gruntów na cele nierolnicze, opłaty produktywne i depozytowe.
10) Kto i na jaki czas uchwala program ochrony środowiska?
Sporządzają go odpowiednie organy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ich projekty sa opiniowane odpowiednio przez zarząd jednostki wyższego szczebla lub Ministra Środwiska. Raz na dwa lata zarząd województwa, powiatu czy gminy sporządza raporty, które przedstawiane są odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub gminy.
11) Akt prawny o ochronie środowiska
Konstytucja, Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 roku.
12)Instytucje doradcze:
Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
13) Instytucje kontrolne:
Kontrola państwowa: NIK, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola społeczna: działalność pozarządowa organizacji i ruchów społecznych
14) Wody publiczne:
Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialneg
Płynące wody nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu
15) Kto jest właścicielem wód podziemnych?
Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Montaż urządzeń wymaga pozwolenia.

Podobne prace

Do góry