Ocena brak

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Autor /andy0202777 Dodano /14.07.2006

Środowisko oznacza fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka (zarówno naturalne, jaki stworzone sztucznie). Oznacza wszystko, co znajduje się w otoczeniu jakiegoś obiektu żywego lub nieożywionego i co z tym obiektem jest we wzajemnych oddziaływaniach.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001r. (Dz.U.z 2008.25.150) definiuje środowisko jako „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności relacyjną i składają się na nią trzy podstawowe elementy: podmiot, przedmiot środowiska oraz proces. Podmiotem środowiska mogą być istoty żywe (żywe, w różnych zbiorowościach), obiekty nieożywione lub procesy. Ze względu na przedmiot najszerzej rozumiane środowisko jest dynamiczną, wzajemnie sprzężoną całością (jednością) elementów przyrodniczych, technicznych i społeczno- ekonomicznych.
Pojęcie „środowisko” można sklasyfikować ze względu na podmiot następująco:
-środowisko społeczne (społeczno- kulturowe) - czyli to wszystko, co wyznacza warunki życia i wpływa na zachowania człowieka w wyniku jego współżycia z innymi ludźmi.
-środowisko geograficzne - to całokształt przyrodniczych i sztucznych elementów materialnych, w otoczeniu których i z którymi w procesie wzajemnego oddziaływania przebiega życie i działalność ludzi. Podtypy: środowisko antropogeniczne i środowisko sztuczne .
-środowisko przyrodnicze- czyli podsystem środowiska geograficznego. To ogół przyrody ożywionej i nieożywionej.
Pojęcie „środowisko: można traktować:
-szeroko, jako środowisko życia, które z natury rzeczy musi objąć również środowisko stworzone przez człowieka, łącznie ze środowiskiem pracy;
-wąsko, kiedy będą uwzględnione wyłącznie elementy przyrodnicze,
Ze względu na stopień przekształcenia środowiska przez człowieka możemy wyróżnić: środowisko naturalne lub przyrodnicze nieprzekształcone przez człowieka, środowisko przekształcone przez człowieka, w którym jednak rządzą prawa przyrody; środowisko sztuczne stworzone przez człowieka; środowisko zdegradowane – szkodliwe dla życia człowieka i niebezpieczne dla gatunku ludzkiego.
OCHRONA ŚRODOWISKA.
W ujęciu ustawowym ( Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, art.3 - Dz.U.z 2008.25.150) ochrona środowiska „to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
-racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
-przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
-przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.”
Ochrona środowiska - to całokształt działań, lub zaniechanie działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno abiotycznych, jak i żywych.

Podobne prace

Do góry