Ocena brak

Ochrona środowiska

Autor /Annorrylype Dodano /13.03.2005

OCHRONA ŚRODOWISKA A TURYSTYKA

Wykład I

Ekosystem- biotop, biocenoza (warunki środowiska)
Biocenoza- zbiór populacji zwierząt i roślin
Czynniki abiotyczne- nieożywione
Czynniki biotyczne- żywe elementy środowiska
Bioróżnorodność- zróżnicowanie form życia na ziemi
Biosfera- strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, gdzie odbywają się procesy ekologiczne.
Populacja- grupa organizmów należąca do tego samego gatunku
Przyroda- świat organizmów wraz z ich środowiskiem życia.
Środowisko- ogół elementów nieożywionych, zarówno naturalnych jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
Ochrona środowiska- dotyczy ochrony środowiska konkretnego gatunku lub populacji (ochrona środowiska człowieka)
Ochrona przyrody- jest to nauka, która zajmuję się podstawą ochrony tworów przyrody i jej zasobów.
Sozologia- nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków.
Dewastacje terenów turystyczno-rekreacyjnych (przyczyny):
- przestrzenne zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne danego obszaru i rozwój turystycznej infrastruktury, wynikający z podnoszenia standardu np. dróg dojazdowych.
- „wędrujący” nadmierna penetracja terenów cennych przyrodniczo.
- masowa, często nieregulowana turystyka oraz przerost frekwencji infrastruktury nad naturalne pojemności regionu, dotyczy Kotliny Kłodzkiej, Jeleniogórskiej, Krynickiej.
- niedostateczny poziom świadomości ekologicznej w zakresie zasad ochrony przyrody oraz praw funkcjonowania ekosystemu.
- nadmierny rozwój ma zazwyczaj miejsce w najbardziej atrakcyjnych regionach, które łączą wybitne walory przyrody z wysokim standardem bazy materiałowej oraz dogodnymi warunkami dojazdu, obszary takie cieszą się dużym zainteresowaniem, co z kolei przyciąga za sobą większą jej urbanizację ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Nadmierna liczba turystów niestety pociąga degradację środowiska. Jeśli nie chcemy dopuścić do degradacji terenów turystyczno-rekreacyjnych to oprócz ochrony obszarów turystycznych przed szkodliwym działaniem przemysłu należy kłaść duży nacisk na podnoszenie poziomu świadomości i kultury ekologicznej. Należy zapobiegać niekontrolowanemu szerzeniu się turystyki niszczącej środowisko. Należy rozsądnie zagospodarować tereny do przyjęcia turystów oraz szerzyć i uprawiać turystykę przyjazna środowisku.
Od czasów starożytności zakazywano wycinania lasów, tępienia wybijania gatunków zwierząt.

Podobne prace

Do góry