Ocena brak

Ochrona pracy młodocianych

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Kodeks pracy stanowi, że „nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych. Młodociany w rozumieniu kodeksu jest osobą, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Wolno zatrudniać młodocianych takich którzy:

1. Ukończyli co najmniej gimnazjum przedstawiając świadczenie lekarskiestwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniami okresowymi i kontrolnymi.

Czas pracy młodocianych do lat 16 nie może przekroczyć 6 godz., a powyżej 16 lat nie może przekroczyć 8 godz. Nie można zatrudniać ich w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Rozporządzenie Rady M. z 1.12.90r.w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianych określa szczegółowo pracę i warunki w jakich nie mogą być zatrudnieni.Pracodawca, który zatrudnia młodocianego powinien sporządzić zakładowy wykaz prac wzbronionych młodocianym i ustanowić opiekuna.

Podobne prace

Do góry