Ocena brak

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

Autor /infifimederse Dodano /28.07.2007

Działalność Gospodarcza

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
Osoba fizyczna, osoba prawna czy nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu, podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą jest określana mianem przedsiębiorcy. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest zobowiązany wykonywać działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli przepisy szczególnie nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Mimo generalnej zasady swobody podejmowania działalności gospodarczej, która głosi, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa, w niektórych dziedzinach państwo wprowadza ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Istnieją dwie formy ograniczenia swobody podejmowania działalności gospodarczej. Pierwszą z nich jest koncesjowanie działalności gospodarczej a drugą udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej. Dlatego przed rozpoczęciem działalności dobrze jest upewnić się, czy nie jest dla niej wymagana koncesja lub pozwolenie.
Niektóre rodzaje działalności gospodarczej mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Dlatego wykonywanie działalności gospodarczej w tych obszarach nie może być wolne, lecz wymaga uzyskania zgody państwa, czyli koncesji. Zgodnie z ustawą uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
♦ poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Podobne prace

Do góry