Ocena brak

Ocena zdrowia populacji

Autor /niebieska Dodano /12.02.2014

Ocena zdrowia dotyczy rćżnych jego składowych. Są to: obecność lub brak obiektywnie stwierdzonych chorób i odchyleń od stanu prawidłowego, występowanie dolegliwości i ocena samopoczucia, odporność na zwiększone obciążenie fizyczne i neuropsychiczne. funkcjonowanie w środowisku społecznym itp. Klasyczna diagnoza medyczna opiera się na badaniach pozwalających na identyfikację choroby, aby poddać ją leczeniu. W miarę rozwoju w medycynie kierunków profilaktycznych. inłpowiednio wczesne wykrywanie chorób oraz czynników ich lyzyka stało się czynnością realizowaną także w różnych programach zdrowia publicznego. Służą temu przede wszystkim badania przesiewowe (screening). Z pomocą metod dostępnych w skali populacyjnej pozwalają one na wczesne ujawnianie chorób o istotnym znaczeniu społecznym lub czynników ich ryzyka (niektóre nowotwory, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca i inne). Daje to szanse na objęcie tych chorób kontrola i dalszym odpowiednim postępowaniem. Inne rodzaje diagnostycznych badań populacyjnych umożliwiają ocenę wybranych aspektów ogólnej sytuacji zdrowotnej, wpływu oddziaływania niektórych czynników środowiskowych (np. zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) czy następstw nieprawidłowego żywienia.

Ocena stanu zdrowia w skali populacyjnej ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia w szerszym wymiarze społecznym. Pozwala na ujawnianie zagrożeń stanu zdrowia ludności i wyznaczanie na tej podstawie kierunków i metod działań zapobiegawczych, a także monitorowanie zaprogramowanej działalności na rzecz zdrowia. Znajomość sytuacji zdrowotnej jest również niezbędna do przeprowadzania porównań między poszczególnymi regionami w kraju i w skali międzynarodowej. Wynikają stąd wnioski m.in. dla polityków i organizatorów ochrony zdrowia.

W ocenie zdrowia populacji są wykorzystywane mierniki oparte na danych pochodzących z różnych źródeł informacji. Mierniki te. które ogólnie można podzielić na negatywne i pozytywne, zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 4.

Pomocnicze znaczenie w ocenach ogólnej sytuacji zdrowotnej mają wywiady przeprowadzane w reprezentatywnych grupach ludności. Zazwyczaj są one dokonywane za pomocą wystandaiyzowanych i odpowiednio zweryfikowanych ankiet, zaw ierających pytania na lemat występujących u respondentów chorób już rozpoznanych. aktualnych dolegliwości, samooceny zdrowia, warunków środowiskowych i trybu życia. Poddane analizie statystycznej, wyniki badań ankietowych dostarczają wstępnej wiedzy o negatywnych i pozytywnych aspektach zdrowia danej społeczności. Badania tego rodzaju są prowadzone od czasu do czasu przez ośrodki naukowe zdrowia publicznego i medycyny społecznej oraz Główny Urząd Statystyczny. Pracochłonność i znaczne koszty' ograniczają jednak szersze ich stosowanie.

 

Podobne prace

Do góry