Ocena brak

Obszary zagrożone suszą

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

W ciągu ostatnich 50 lat najbardziej uporczywe su­sze i częste klęski głodu występowały na obszarze Afryki, gdzie wskutek panujących warunków kli­matycznych około dwie trzecie obszaru zagrożo­ne jest suszą, a opady deszczu są znikome, nawet w latach, w których nie występuje susza.
Ogromnym obszarem stale zagrożonym jest Sahel, położony na północy kontynentu afrykań­skiego, między Saharą a wilgotniejszymi, tropi­kalnymi rejonami zachodniej i środkowej Afryki. Obszar ten rozciąga się od Senegalu i Mauretanii na zachodzie poprzez Mali, Burkina Faso, Niger i Czad aż do Sudanu. Z północy na południe obej­muje on powierzchnię od 300 do 500 km.
Poczynając od lat 60. aż po lata 80. Sahel, które­go nazwa pochodzi od arabskiego słowa oznacza­jącego „krawędź" lub „margines",nawiedzały dłu­gotrwałe susze, którym towarzyszył głód nękający miliony ludzi.
Innym rejonem stale zagrożonym jest obszar Somalii i części Etiopii na Półwyspie Somalijskim. Zdjęcia ofiar suszy w północnej Afryce, które w latach osiemdziesiątych obiegły świat, wspo­mogły wysiłki organizacji charytatywnych zbiera­jących fundusze na pomoc ofiarom głodu.
Na przełomie lat 80. i 90. susza dotknęła rejo­ny wschodniej i południowej Afryki. Do roku 1992 rzeki i jeziora wyschły lub zamieniły się niewiel­kie strumyki. Susza zniszczyła uprawy, stawiając ponad 40 milionów ludzi w obliczu głodu.
W niektórych krajach, na przykład w Mozam­biku, sytuację pogarszał stan wojny domowej, po­nieważ w trakcie działań wojennych zniszczeniu uległy uprawy i szlaki komunikacyjne. Wskutek tego prowadzenie akcji pomocy dla około 3 milio­nów głodujących ofiar tych dramatycznych wyda­rzeń było utrudnione.
W Zambii i Zimbabwe reformy ekonomiczne były zagrożone, ponieważ w związku z poważnym kryzysem gospodarczym znaczną część funduszy przeznaczonych na realizację projektów uzdrowie­nia gospodarki wydano na potrzeby doraźne i żyw­ność dla głodujących mieszkańców kraju. Susza doprowadziła także do fali migracji młodych ludzi opuszczających tereny wiejskie, poszukujących pracy i możliwości przetrwania trudnego okresu w ośrodkach miejskich.
Susze regularnie nawiedzają też Chiny i Indie. W latach 70. XIX stulecia głód wywołany suszą spowodował śmierć około 5 milionów ludzi w rejo­nie płaskowyżu Dekan na południu Indii i 9 milio­nów ludzi w Chinach.
Susze występują też w niektórych rejonach Ameryki Środkowej i Północnej. W latach 30. na­szego wieku dotkliwa susza nawiedziła obszar Wielkich Równin położony między Teksasem a granicą z Kanadą w centralnej części Stanów Zjednoczonych. Silne wiatry spowodowały wywie­wanie powierzchniowej warstwy gleby z opusz­czonych terenów uprawnych. Doprowadziło to do formowania tzw. misy deflacyjnej. Próby prze­ciwdziałania skutkom suszy poprzez ulepszenie metod uprawy ziemi i ochronę zasobów wodnych przyniosły pewną poprawę sytuacji w tym rejonie.
Kolejnym obszarem półpustynnym, gdzie susze utrzymują nieraz przez kilka lat, są stepy Ukrainy. Z kolei w Ameryce Południowej susze występują na z rzadka porośniętym ubogą roślinnością obsza­rze północno-wschodniej Brazylii. Uboga, w większości utrzymująca się z rolnictwa ludność zamiesz­kująca płaskowyż musi toczyć tu nieustanną walkę o przetrwanie.

Podobne prace

Do góry