Ocena brak

Obowiązki i odpowiedzialność stron w kontrakcie kupna - sprzedaży

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Kontrakt kupna-sprzedaży (emptio-venditio) miał miejsce gdy jedna strona chciała sprzedać rzecz i przenieść na drugą posiadanie, druga natomiast zapłacić uzgodnioną cenę. Jeżeli zapłatą był towar to wg prawa była to zamiana. Za Justyniana wprowadzono instytucję "nadmiernego uszczerbku" (leasio enormis) - jeśli rzecz sprzedano za mniej niż połowę wartości to pozbywca miał prawo żądać dopłaty do 100% lub rozwiązać umowę, zwracając otrzymane już pieniądze.

    Sprzedawca miał obowiązek wydać towar w drodze tradycji, co dawało nabywcy minimum własność bonitarną, o ile pozbywca był jej właścicielem (złodziej nim nie był). Jeżeli wydanie towaru rozbiegło się w czasie z zawarciem umowy, to sprzedawca musiał dopilnować aby rzecz transakcji dotrwała w dobrym stanie. Jeśli była to rzecz oznaczona co do gatunku (np. wino) sprzedawca zawsze musiał spełnić to świadczenie, jeśli była to rzecz oznaczona indywidualnie (np. koń) to w razie przypadkowej utraty sprzedawca był zwolniony z zobowiązania.

    Niedoszłemu nabywca na osłodę zostawały przychody przyniesione przez rzecz. Sprzedawca odpowiadał za wady prawne rzeczy (ewikcja), jeśli nabywca utracił rzecz na drodze sądowej (np. kradzioną), ponosił również odpowiedzialność za wady fizyczne (rękojmia). Prawo cywilne tworzyło odpowiedzialność za wady ukryte lub brak zalet, o których mówił sprzedawca. W przypadku handlu niewolnikami i zwierzętami edylowie kurylni stworzyli zapisy, że sprzedawca powinien znać cechy towaru, jeśli wystąpiły wady to klient miał prawo do zwrotu towaru i odzyskania pieniędzy (do 6 miesięcy) lub obniżenia ceny (do 1 roku). Sprzedawca odpowiadał nawet za nieznane sobie wady towaru.

    Istniały też klauzule kontraktu: przepadku (sprzedawca odstąpi od transakcji jeśli nie otrzyma zapłaty do terminu), lepszej oferty(do terminu sprzedawca mógł odstąpić od kontraktu i sprzedać komuś kto dawał więcej), sprzedaż na próbę(klient mógł zrezygnować gdy towar mu nie odpowiada), odkupu(do terminu sprzedawca mógł domagać się ponownej sprzedaży, lecz w drugą stronę), pierwokupu(sprzedawca sprzedaje, dawny nabywca jest pierwszym potencjalnym klientem).

Podobne prace

Do góry