Ocena brak

OBOWIĄZEK

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OBOWIĄZEK gr. kathekon; łc. officium; ang. duty, obligation; fr. obligation; nm. Pflicht, Yerpflichtung

et. —> Norma (1) należąca do zespołu norm skodyfikowanych lub tylko przyję­tych zwyczajowo w danym społeczeń­stwie, za stosowanie się do której czło­wiek, a w szczególności członek tego spo­łeczeństwa, jest odpowiedzialny (^ odpo­wiedzialność 11,11). W zależności od ro­dzaju norm rozróżnia się obowiązki: mo­ralne, prawne, wychowawcze itp.

W etyce termin „obowiązek" bywa uży­wany zamiennie z terminem „powinność". Obowiązek traktuje się 1) bądź jako konse­kwencję wynikającą z ogólniejszego pra­wa moralnego i wówczas jego korelatem jest -> uprawnienie, 2) bądź jako fakt pier­wotnie dany w tzw. doświadczeniu mo­ralnym i wówczas jego korelatem jest -> dobro (3) (wartość), rozpoznawane przez podmiot jako godne zaafirmowania. W tym drugim znaczeniu (2) częściej stosowany jest termin —> „powinność".

Podobne prace

Do góry