Ocena brak

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

Autor /Alollisttok Dodano /06.12.2006

Temat: Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

1. Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przykład obliczenia dochodu:

1. Przychód ……..
2. Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:
a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego
b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów
c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu
d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego
e) plus kwota pozostałych wydatków
f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych
kolumnach księgi

Razem koszty uzyskania przychodu …….

3. Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:

a) przychód (pkt 1) …….
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) ……..

Dochód (a-b) ……

2. Klasyfikacja podatku.

Klasyfikacje przeprowadza się według różnych kryteriów. I tak, w klasycznej nauce finansów publicznych posługiwano się podziałem podatków na:
1. Osobiste (osobowe)
a) podatek dochodowy
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
b) podatek majątkowy
2. Rzeczowe
- podatek rolny
- podatek od towarów i usług
- inne podatki przychodowe

Do najczęściej stosowanych w nauce o podatkach należą następujące klasyfikacje:

> według kryterium przedmiotu opodatkowania:
a) podatki przychodowe
b) dochodowe
c) majątkowe
d) od wydatków:
- akcyza
- podatek od gier
- opłaty monopolowe

> według kryterium stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku:
a) bezpośrednie
b) pośrednie

Bezpośrednie, czyli:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od posiadania psów,

Pośrednie, czyli:
- podatek od towarów i usług
- podatek akcyzowy
- podatek od gier

> według kryterium podziału dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd:
a) na podatki państwowe
- podatek od towarów i usług
- akcyzowy
- od gier
- od wzrostu wynagrodzeń
- dywidenda
b) samorządowe
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych

3. Funkcje podatków:

Podatki spełniają trzy główne funkcje:

1) fiskalną - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatków.
2) redystrybucyjną - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi.
3) stymulacyjną - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.

4. Procedura ustalania podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania – podmiot podatku wyrażony ilościowo lub wartościowo, np.: dochód jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodu;

1. Pojęcie obowiązku podatkowego

Nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego związku z zaistnieniem pewnego zdarzenia określonego w ustawie. Obowiązek ten to również obowiązek ponoszenia czynności rejestracyjnych, złożenia deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej.

2. Zobowiązanie podatkowe, jak powstaje i jak wygasa?

Jest to zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz skarbu państwa albo gminy podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonym przez przepisy prawa podatkowego.

Dwa sposoby powstania:
- powstanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego;
- powstanie na drodze decyzji wystawionej i doręczonej podatnikowi przez organ podatkowy, w której ustalona jest wysokość zobowiązania podatkowego.

Wygaśnięcie:
- zapłacenie podatku,
- przedawnienie,
- zaniechanie ustalania podatku,
- zaniechanie podatku lub umorzenia podatku.

Źródła prawa podatkowego

a) ordynacja podatkowa z dn. 29.08.1997 – akt normatywny dotyczący prawa formalnego i proceduralnego. Dotyczy zagadnień związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, wydawanie decyzji o podatkach;

b) ustawy merytoryczne, kształtujące poszczególne rodzaje podatków:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - ust. z dn. 26.07.1991
- podatek dochodowy od osób prawnych – ust. z dn. 15.02.1992
- podatek dochodowy – ust. z dn. 20.11.1998 – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- podatek obrotowy – ust. z dn. 08.01.1993 o podatku od towarów usług VAT oraz o podatku akcyzowym
- podatek majątkowy
- podatek od spadków i darowizn – ust. z dn. 28.07.1983
- podatek rolny – ust. z dn. 15.11.1984
- podatek o las (rozdział 9 o podatku leśnym) – ust. z dn. 28.09.1991
- podatek od gier losowych i o zakładach wzajemnych – ust. z dn. 29.07.1992
- ustawa o opłatach lokalnych ust. z dn. 12.01.1991
- opłaty skarbowe – ust. z dn. 31.01.1989

Podobne prace

Do góry