Ocena brak

Objawy niepożądane leczenia

Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014

Działanie promieniowania jonizującego na zdrowe tkanki prowadzi do wystąpienia odczynów popromiennych. Mogą się one pojawić w czasie leczenia lub tuż po jego zakończeniu (odczyny wczesne); mogą również pojawić się później (odczyny późne). Umowną granicą czasową pomiędzy odczynami wczesnymi i późnymi jest okres 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Odczyny wczesne ustępują zazwyczaj po kilku tygodniach od zakończenia leczenia.

Odczyny popromienne mogą wystąpić w miejscu napromienianych tkanek (odczyny miejscówce) lub też mieć charakter ogólnoustrojowy (odczyny ogólne). Odczyny miejscowe występują w postaci różnie nasilonych i różnie trwających odczynów zapalnych. Objawy niepożądane leczenia mogą być bardziej nasilone u chorych poddawanych jednocześnie radioterapii i chemioterapii.

Częstość i nasilenie występowania odczynów popromiennych, jak również występowanie poważnych powikłań radioterapii zależy w dużym stopniu od jakości prowadzonej radioterapii, to znaczy od właściwego zaplanowania leczenia, współpracy między specjalistami różnych dziedzin (na przykład między chirurgami a radioterapeutami) oraz współpracy między chorym a zespołem prowadzącym leczenie. Części odczynów oraz powikłań można uniknąć, część można złagodzić.

Częstość występowania objawów niepożądanych leczenia przeciwnowo-tworowego uległa w ostatnich latach znacznym zmianom. Na przykład, dzięki wprowadzeniu skutecznej profilaktyki lekami blokującymi receptory 5-HT3, najczęstsze objawy niepożądane chemioterapii - nudności i wymioty - są obecnie klasyfikowane jako trzeci i siódmy, pod względem częstości występowania, objaw niepożądany. Prawdopodobnie najczęstszym objawem niepożądanym radioterapii jest zmęczenie. Objaw ten występuje u blisko 80% napromienianych chorych.

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi poddawanymi radioterapii polega na ocenie występowania i nasilenia odczynów popromiennych. Do pielęgniarki należy wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, które mają zapobiec wystąpieniu tych odczynów, lub je złagodzić, gdy już wystąpią. Do pielęgniarki należy nauczenie tych czynności chorego.

Wszystkie informacje dotyczące pielęgnacji chory powinien usłyszeć od pielęgniarki, bez względu na to, czy usłyszał je wcześniej od lekarza prowadzącego, czy też nie.

 

Podobne prace

Do góry