Ocena brak

OBIEKTYWIZM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OBIEKTYWIZM obiectivus = odno­szący się do przedmiotu) nłc. obiectivismus; ang. objectiyism; fr. objectivisme; nm. Objektivismus TO—> Subiektywizm.

  1. metaf. Doktryna uznająca istnienie rze­czy poza podmiotem i niezależnie od nie­go, przez zwolenników subiektywizmu traktowane jako stan podmiotu (—> rea­lizm /lA/ metafizyczny).

  2. t. pozn. Stanowisko, według którego przedmioty istniejące poza poznającym podmiotem są dla tego podmiotu poznawalne; podmiot ów zdolny jest również poznawać — niektóre przynajmniej — własności przedmiotów takimi, jakie są one niezależnie od poznającej świadomo­ści (-^ realizm /IB/ teoriopoznawczy).

  3. W znaczeniu aksjologicznym: stano­wisko, według którego wartości (etyczne, estetyczne) istnieją niezależnie od odbie­rającej je świadomości, a prócz tego przy­sługują przedmiotom jako ich kwalifikacje własne, a nie nabyte, lub przynajmniej jako kwalifikacje nierelacjonalne.

  4. Pozytywizm jako postawa praktyczna, polegająca na trzymaniu się danych obiektywnych, tzn. kontrolowanych za pomocą zmysłów, i na odrzucaniu danych subiektywnych, wyobraźni, uczuć itp.

Podobne prace

Do góry