Ocena brak

Obieg wody w przyrodzie

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Przyjmuje się, że całkowita masa wody na Ziemi jest niezmienna, lecz podlega ciągłej przemianie stanów skupienia. Stały obieg wody między sta­nami skupienia, powodowany zmianami temperatury i siłą ciężkości, nazy­wamy cyklem hydrologicznym. Cykl hydrologiczny obejmuje:

parowanie z powierzchni wszystkich otwartych zbiorników wodnych (oceanów, mórz, jezior, rzek), z gruntu i organizmów żywych,

unoszenie pary wodnej w troposferze, jej kondensację a następnie skraplanie i powstawanie chmur złożonych z kropelek wody lub kryształków lodu,

powrót wody na powierzchnię Ziemi w postaci opadów atmosfe­rycznych, które:

zasilają otwarte zbiorniki oraz lądolody i lodowce górskie, pływają po powierzchni terenu (spływ powierzchniowy) i za po­średnictwem rzek zasilają ocean światowy, wsiąkają w podłoże, przez co dostarczają glebie wilgoci i zasilają wody podziemne, przez ruch wód podziemnych (spływ podziemny) mogą za pośred­nictwem źródeł zasilać wody powierzchniowe, są pobierane przez organizmy żywe, mogą podlegać bezpośredniemu parowaniu. Przedstawione krążenie wody w przyrodzie uznaje się jako obieg zamknię­ty, w wyniku którego w ciągu roku wymianie ulega ok. 510 tyś. km3 wody.

Uczestniczące w obiegu wody mogą być z niego na pewien czas wyłączo­ne, np. przez zatrzymanie w pokrywie śnieżnej i lodowej lub pod powierzchnią ziemi. Okresowe wyłączenie wody z obiegu nazywamy retencją. Zretencjonowana woda w postaci lodowców górskich, lądolodów, pokrywy śnieżnej, bagien, paku lodowego na oceanach po pewnym okresie czasu wraca do obiegu. W wyniku krążenia wód następuje ich wymiana. Obliczono, że całość hydrosfery ulega wymianie średnio co 2800 lat, woda atmosferyczna i woda w rzekach co 9 - 10 dni, wody jezior co 7 lat, a wody podziemne co 5000 lat.

Podobne prace

Do góry