Ocena brak

O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM USTAWA Z DNIA 07.07.1994

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ustawa określa zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalenia zasad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrównoważony jako podstawę tych działań, a także określa zasady i tryb rozwiązywania konfliktów między interesami obywateli, wspólnot samorządowych i państwa w tych sprawach.

W zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się:

1)wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury,

2) walory architektoniczne i krajobrazowe

3) wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia a także wymagania osób niepełnosprawnych,

4) walory ekonomiczne przestrzeni,

5) ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury

Kształtowanie polityki przestrzennej w województwie należy do zadań samorządu województwa. Natomiast państwa od zadań RM i właściwych organów admin rządowej.

Organem Centralnym admin rządowej jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Organem doradczym PUM iRM jest główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Zarząd gminy po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kolejno:

1) Ogłasza w miejscowej prasie i przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin nie krótszy niż 21 dni, składania wniosków do planu,

2) Zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu organy właściwe do uzgodnienia projektu planu, oraz sejmik samorządowy. Bada się spójność rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy.

3) Występuje o opinię właściwych organów rządowych,

4) Uzgadnia projekt planu, stosownie do jego zakresu z:

a) org właściwymi według przepisów szczególnych z wojewodą, zarządem gmin sąsiednich, org wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, właściwym zarządem dróg,

5) Zawiadamia na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu,

- właścicieli, których interes prawny może być naruszony ustaleniami planu,

- osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie planu (uzasadniając odmowę),

6) Wykłada projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, zawiadamiając o tym co najmniej 7 dni wcześniej,

7) Przyjmuje protesty i zarzuty do tego planu,

8) Rozpatruje je w ciągu miesiąca,

9) Przedstawia radzie gminy do ustalenia projekt planu ,

10) Ogłasza o terminie sesji na której rozpatrywany będzie projekt planu,

11) Przedstawia wojewodzie uchwałę gminy wraz z dokumentacją plastyczną,

12) Kieruje w terminie do 30 dni uchwałę rady gminy do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Z dnie wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany wyrażają wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy sprzeczne z ustaleniami tego planu. Nie wygasają decyzje o pozwoleniu na budowę.

Podobne prace

Do góry