Ocena brak

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29.8.1997 R.

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ustawę stosuje się do organów państwowych, samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, do osób fizycznych i prawnych.

Organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych którego powołuje i odwołuje sejm RP za zgodą senatu. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia złożenia ślubowania. Osoba ta może być Inspektorem nie więcej niż 2 kadencje.

Do zadań Generalnego Inspektora należy:

1) Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

2) Prowadzenie rejestru zbiorów,

3) udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,

4) wydawanie decyzji administracyjnych rozpatrywanie skarg.

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko gdy:

1) Osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie na piśmie,

2) Zezwalają na to przepisy,

3) Niezbędne do wykonywania określonych zadań realizowanych dla dobra publicznego,

4) Niezbędne osobie, której dane dotyczą w celu wywiązania się z umowy.

W przypadku zbierania danych osobowych administrator jest zobowiązany poinformować tę osobę o:

a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,

b) w jakim celu zbiera dane,

c)prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia,

d) dobrowolności albo obowiązku podania danych.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.

Administrator danych jest  zobowiązany zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom upoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne do których nie jest uprawniony podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe, przekonania religijne dane ostanie zdrowia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Podobne prace

Do góry