Ocena brak

O czym powinien pamiętać nauczyciel ucznia dyslektycznego?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

                                             N i e

I Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

2. Nic karz, nic wyśmiewaj ucznia w nadziei, żc zmobilizujesz go do pracy.

3    Nic ludż się. żc dziecko samo wyminie z trudności, weźmie się w garść, przysiądzie fałdów lub, żc ktoś je z tego wyleczy.

4    Nie spodziewaj się, żc kłopoty ucznia pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.

5.    Nie ograniczaj uczniowi zajęć pozalekcyjnych, aby mial więcej czasu na naukę, ale i nic zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą.

                                                      T a k

6.    Staraj się zrozumieć swojego ucznia, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, w celu zapobieżenia pogłębianiu się jego irudności szkolnych i wystąpieniu wtórnych zaburzeń nerwicowych.

7.    Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności uczniii: na czym polegają i co jesl ich przyczyną. Skonsultuj problemy dziecka ze specjalistą (psychologiem, logopedą, pedagogiem, a w razie potrzeby z lekarzem).

8.    Aby jak najwcześniej pomóc uczniowi:

bądź w kontakcie z poradnią, wykorzystuj wyniki badań i zalecenia specjalistów zawarte w opinii psychologicznej,

ustal kontrakt pomiędzy tobą, rodzicami i dzieckiem, który określi reguły współpracy: dziecko uczyń odpowiedzialne za pracę nad sobą, rodziców za pomaganie dziecku, a siebie za bycie doradcą,

- zaobserwuj podczas codziennych lekcji, co najskuteczniej pomaga dziccku, bądź w stałym kontakcie z nauczycielem terapeutą i korzystając z jego wskazań włączaj w zajęcia dydaktyczne potrzebne dziccku ćwiczenia.

9.    Opracuj program indywidualnych wymagań wobec ucznia, dostosowany do jego możliwości i wkładu pracy, Oceniaj ucznia na podstawie jego odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych. Nic każ mu czytać głośno przy całej klasie. Pozwól mu korzystać ze słownika i daj więcej czasu na zadania pisemne. Dyktanda i prace pisemne ucznia oceniaj jakościowo (opisowa ocena błędów) pod warunkiem wszakże, iż będzie on wykazywał się systematyczną pracą, znajomością reguł ortografii i dokonywał korekty błędów w zeszytach. Nagradzaj za wysiłek i pracę, a nic za jej efekty.

10.    Bądź życzliwym, cierpliwym przewodnikiem ucznia w jego problemach.

Podobne prace

Do góry