Ocena brak

Nowoczesne metody obróbki

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

W ostatnim czasie wprowadzono techniki obróbki alternatywne do tradycyjnej obróbki skrawaniem. Szlifowanie ultradźwiękami wykorzystuje energię fali dźwiękowej do usuwania materiału z po­wierzchni obrabianych przedmiotów. Ultradźwięki to rodzaj fal akustycznych o częstotliwościach prze­wyższających częstotliwości, które są słyszalne przez człowieka.
Podobnie energię fali elektromagnetycznej moż­na wykorzystać do cięcia i obrabiania metali. Świat­ło o odpowiedniej gęstości mocy produkują spec­jalne lasery. Promienie lasera potrafią topić stal a nawet ciąć diamenty.
Inną techniką jest polerowanie elektrochemicz­ne. Materiał jest usuwany z obrabianej powierzch­ni metalicznej w trakcie zachodzenia reakcji che­micznej indukowanej poprzez przepływ prądu elektrycznego. Tuż nad powierzchnią obrabianego elementu umieszcza się odpowiednio ukształtowaną katodę, a przestrzeń pomiędzy nimi wypeł­nia się specjalną cieczą przewodzącą prąd elek­tryczny zwaną elektrolitem. Dla różnych celów sto­suje się różne rodzaje elektrolitów. Przy przepływie prądu elektrycznego poprzez elektrolit na po­wierzchni obrabianego elementu zachodzi reakcja chemiczna, dzięki której usuwany jest z niego mate­riał. Dotyczy to jednak wyłącznie tej części elemen­tu, która znajduje się w odpowiedniej bliskości matrycy - katody. W ten sposób, dzięki zmianom kształtu matrycy oraz natężenia przepływającego prądu, można kontrolować obszar, na którym za­chodzi reakcja.

Podobne prace

Do góry