Ocena brak

Nowoczesne materiały budowlane

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Cegły produkuje się dziś formując glinę w blocz­ki, które następnie są wypalane w piecach (np. tu­nelowych). Są one dostępne w różnych rodzajach oraz szerokiej gamie kolorystycznej. Główne wy­roby ceramiczne używane w budownictwie to ceg­ła pełna, dziurawka, kratówka, pustaki oraz cegła licowa. Ściany zewnętrzne budynków muruje się z kratówki, dziurawki lub pustaków ceramicznych (można używać także materiałów nieceramicznych, jak np. bloczki gazobetonowe). Otwory w cegłach i pustakach powodują, że stanowią one lepsza izolację termiczną aniżeli cegły pełne. Te z kolei wykorzystuje się np. do wznoszenia ścian kominowych. Cegła licowa jest barwiona i ma często specjalnie wykańczaną powierzchnię (np. cegła klinkierowa). Warstwą takiej cegły okłada się zewnętrzne ściany budynków, w celu nadania im atrakcyjnego wyglądu bez tynkowania.
Zaprawa murarska składa się głównie z cemen­tu i piasku, do których dodaje się wody. Aby po­prawić własności wiążące zaprawy i zapobiec jej zbyt szybkiemu wysychaniu, dodaje się wapna. Niekiedy dodawane są także plastyfikatory, uła­twiające nakładanie zaprawy na cegły. Zmieniają one strukturę zaprawy poprzez wiązanie w niej powietrza. Bywa, że zaprawa jest barwiona, by uatrakcyjnić wygląd eksponowanych ceglanych ścian. Większość produkowanego dziś cementu używa się do wytwarzania betonu, będącego mie­szaniną cementu, piasku, żwiru i wody.
Kamień, cegła i drewno były podstawowymi materiałami konstrukcyjnymi, dopóki pod koniec XVIII stulecia nie pojawiły się tanie i łatwo dos­tępne kształtowniki żelazne. Żelazo jako materiał konstrukcyjny było w XIX w. używane głównie do budowy mostów, dworców i wiaduktów kolejo­wych. Dopiero z początkiem naszego wieku coraz tańsza i znacznie bardziej wytrzymała stal wypar­ła żelazo z placów budowy. Dla stali znalazły się też całkiem nowe zastosowania. Stalowymi pręta­mi zaczęto zbroić beton, który nie wzmocniony jest materiałem bardzo odpornym na ściskanie, lecz łatwo pękającym pod działaniem sił rozcią­gających. Zbrojony beton nabywa dużej wytrzy­małości na rozciąganie, przez co może być stosowany w sytuacjach, w których jego niezbrojony odpowiednik jest bezużyteczny. Dziś stal i zbro­jony beton (czyli żelazobeton lub żelbet) są pod­stawowymi materiałami budowlanymi, chociaż cegła i drewno są wciąż wykorzystywane, szcze­gólnie w niskim budownictwie mieszkalnym.

Podobne prace

Do góry