Ocena brak

Nowe technologie rozwoju Internetu

Autor /Cewsdeapalp Dodano /17.10.2007

Na początek coś z historii Internetu.

Najprawdopodobniej jednym z pierwszych wydarzeń, jakie miało wpływ na powstanie Internetu było wystrzelenie przez ZSRR w 1957r. Sputnika, pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Świat znajdowała się wtedy w okowach tzw. zimnej wojny i ten fakt spowodował, więc niemałe zamieszanie w Departamencie Obrony USA. Dlatego też powołano agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency), której działania miały zapewnić USA przodującą pozycję w zastosowaniach militarnych nauki i techniki. Instytucja ta miała bardzo szeroki zakres działalności. Departament obrony był wówczas największym użytkownikiem komputerów w USA, więc w nadchodzących latach w polu zainteresowania ARPA znalazły się różne dziedziny informatyki, w tym również sieci komputerowe.

Na początku lat 60. w RAND Corporation, innej amerykańskiej instytucji zajmującej się problemami bezpieczeństwa narodowego, zaczęto rozważać problem funkcjonowania władz i dowództwa armii USA w wypadku wojny nuklearnej. W 1962r. RAND opublikowała raport Paula Barana, naukowca na kontrakcie sił powietrznych USA, zatytułowany \"On Distributed Communications Networks\", w którym przedyskutowany został sposób ochrony wojskowego systemu komunikacyjnego w wypadku zmasowanego ataku. Została w nim naszkicowana idea systemu komunikacyjnego, który byłby w stanie funkcjonować nawet mimo zniszczenia dużej części węzłów i łączy. System taki miałby być pozbawiony centralnego punktu kontroli i dowodzenia, a ilość połączeń pomiędzy węzłami byłaby na tyle duża, że w przypadku zniszczenia niektórych z nich, sieć nadal by funkcjonowała dzięki pozostałym połączeniom, na które automatycznie byłby kierowany ruch. Jedna z propozycji autora zakładała podjęcie prac nad stworzeniem narodowego systemu, analogicznego do istniejącej sieci łączy telefonicznych, umożliwiającego transport danych komputerowych pomiędzy dużymi grupami użytkowników.

System taki mógłby zostać wprowadzony dzięki wykorzystaniu sieci technologii pakietowych (packet-switching) opracowanej w latach 60. Jej podstawą było fragmentowanie informacji w pakiety i kierowanie ich w odpowiednie miejsca docelowe, gdzie były składane w jedną całość. Miało to wiele zalet: umożliwiało współkorzystanie wielu użytkowników jednocześnie z tego samego łącza, w przypadku błędu transmisji wystarczy przesłać ponownie tylko błędny pakiet, a nie całą informację. Pakiety mogły być szyfrowane, czy kompresowane, albo zawierać informacje o samych sobie. Sieć pakietową cechuje równorzędność znajdujących się w niej komputerów. (Pierwsza tego typu sieć powstała w 1969r. w National Physical Laboratories w Wielkiej Brytanii.)

Praca Barana była punktem wyjściowym planu stworzenia sieci komputerowej bez centralnego ośrodka, która mogłaby funkcjonować nawet będąc w części zniszczona.

Wszystkie węzły sieci miały być równorzędne, a każdy z nich miła mieć prawo do nadawania, przekazywania dalej i odbierania wiadomości rozbijanych na pakiety, dla których istotne były tylko miejsca pochodzenia i przeznaczenia - trasa ich wędrówki byłaby warunkowana aktualnym stanem połączeń, co zapewniłoby automatyczną zmianę drogi w przypadku zaniku funkcjonowania części sieci. Idea Barana zainteresowała innych naukowców m.in. pracującego nad relacjami człowiek - komputer J.C.R. Licklidera. Został on pierwszym szefem IPTO (Information Processing Technology Office), biura w ARPA, które zajmowało się m.in. sieciami komputerowymi. Jego zasługą było otwarcie ARPA na różne projekty z dziedziny informatyki oraz nawiązanie współpracy z naukowcami ze środowisk akademickich.

A teraz coś na serio.


Internet był początkowo wykorzystywany przede wszystkim w badaniach naukowych. W miarę rozwoju narzędzi ułatwiających posługiwanie się Internetem i wzrostu liczby użytkowników zaczął on odgrywać bardzo ważną rolę we wszystkich dziedzinach życia. Najistotniejsze usługi Internetu to: poczta elektroniczna umożliwiająca szybkie przesyłanie w skali globalnej informacji tekstowych i wizualnych, po cenie wielokrotnie niższej niż w innych technologiach, i do praktycznie nieograniczonej liczby adresatów, co pozwala zarówno na indywidualną korespondencję, jak i na tworzenie zespołów dyskusyjnych i czasopism elektronicznych (pierwszy polski dziennik elektroniczny Donosy zaczął się ukazywać w sierpniu 1989 r., jeszcze przed przyłączeniem Polski do Internetu; był on wówczas przekazywany przez linię telefoniczną za granicę do komputera połączonego z Internetem); wykorzystywanie i udostępnianie informacji za pomoc± narzędzi sieciowych, z których najbardziej rozwinął się system WWW (World Wide Web światowa pajęczyna); umożliwia on proste udostępnianie baz danych i tworzenie wirtualnych czasopism, działalność komercyjną, np. prowadzenie wirtualnych sklepów; transmisja głosu i obrazu, w tym wideo konferencje, co pozwala rozwinąć, np. telemedycynę (zdalne porady lekarskie) i organizować telepracę, czyli system zatrudnienia, w którym pracownik pracuje w domu, w stałej łączności z pracodawcą; zdalna praca na komputerach w dowolnym miejscu; umożliwia to np. korzystanie z własnego komputera stacjonarnego nawet w czasie podróży.

WLAN – sieć bezprzewodowa

Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) jest elastycznym systemem komunikacji zaimplementowanym jako uzupełnienie, lub jako rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnej sieci kablowej. Wykorzystując częstotliwości radiowe (RF), sieć bezprzewodowa wysyła i odbiera dane przez medium, jakim jest ziemska atmosfera, minimalizując konieczność użycia połączeń kablowych. Tak, więc sieć bezprzewodowa łączy w sobie transmisję danych z mobilnością użytkownika. Sieci bezprzewodowe zyskały dużą popularność w wielu zastosowaniach, w tym udostępnianie Internetu, łączenie sieci kablowych LAN, medycyna, handel, produkcja, magazynowanie. Użytkownicy w tych segmentach rynku zyskują na wydajności, używając przenośnych terminali i komputerów do stałej, bieżącej transmisji danych do centralnych systemów przetwarzania. Dzisiejsze sieci bezprzewodowe postrzegane są jako dokonała alternatywna technologia dla szerokiego spektrum zastosowań. Dlaczego bezprzewodowo? Powszechna obecność sieci komputerowych w gospodarce i błyskawiczny rozwój Internetu oraz usług dostarczanych przez sieć świadczą o korzyściach, jakie daje dostęp do informacji i współdzielenie zasobów. Dzięki sieci bezprzewodowej użytkownik może uzyskać dostęp do informacji bez poszukiwania miejsca z dostępem do sieci, a administratorzy sieci mogą konfigurować sieć bez instalowania czy przenoszenia struktury kablowej. Sieci bezprzewodowe oferują wydajność, wygodę i obniżenie kosztów w porównaniu z siecią kablową:
- Przenośność Bezprzewodowe systemy sieciowe umożliwiają użytkownikom sieci dostęp do aktualnych informacji bez względu na lokalizację. Taka przenośność zwiększa wydajność i stwarza możliwość świadczenia usług niedostępnych przy korzystaniu z sieci kablowej.
- Szybkość i prostota Instalacja sieci bezprzewodowej może być szybka i łatwa dzięki wyeliminowaniu potrzeby układania kabli, robienia przepustów przez ściany i kondygnacje.
- Elastyczność instalacji Technologia bezprzewodowa umożliwia zbudowanie sieci tam, gdzie nie ma możliwości położenia kabli.
- Redukcja kosztów eksploatacji, podczas gdy wstępny koszt instalacji bezprzewodowej może być wyższy niż sieci kablowej, całkowite koszty instalacji systemu i koszty eksploatacyjne mogą być znacząco niższe. Długoterminowa redukcja kosztów jest jeszcze większa w zastosowaniach wymagających częstych zmian konfiguracji lub lokalizacji.
- Skalowalność Bezprzewodowe systemy sieciowe mogą być konfigurowane w różnych topologiach dopasowując je do wymogów danego systemu informatycznego. Łatwo modyfikuje się konfigurację i zasięg sieci, począwszy od indywidualnych użytkowników w układzie peer-to-peer, aż po złożone infrastruktury tysięcy użytkowników komunikujących się w systemach roamingowych na dużych obszarach.

LAN – sieć lokalna

LAN – (Local Area Network) - sieci o najmniejszym zasięgu, obejmujące zwykle budynek lub grupę sąsiednich budynków, zwane również okablowaniem strukturalnym.

MAN – sieć miejska

MAN -(Metropolitan Area Network) - sieci tego rodzaju budowane są w dużych miastach; charakteryzują się wysoką przepustowością i są używane przede wszystkim przez urządzenia badawcze i w zastosowaniach komercyjnych o nasilonym przepływie danych. Składają się z sieci lokalnych łączonych w różny, zróżnicowany w zależności od potrzeb sposób.

WAN – sieć rozległa

WAN - (WideArea Network) - sieć rozległa bazująca na połączeniach telefonicznych, złożona z komputerów znajdujących się w dużych odległościach od siebie, np. łącząca ze sobą użytkowników poczty elektronicznej na terenie całego kraju; wymagane jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej; sieć rozległa łączy sieci lokalne LAN i miejskie MAN. Rozległe sieci WAN integrują płaszczyznę telefoniczną i informatyczną. Zastosowane muszą być rozwiązania zapewniające szybkość transmisji danych, niezawodność łączy cyfrowych oraz bezpieczeństwo przesyłu danych. W systemie stosuje się urządzenia najnowszej generacji. Sieć przewiduje implementację aplikacji telekomunikacyjnych takich, jak transfer danych komputerowych, wideo konferencje dzielenie plików, przenoszenie połączeń do komputerów znajdującego się poza LAN, do domu, firmy, samochodu i wielu innych miejsc. Do realizacji połączeń dla sieci WAN stosuje się routery, których zadaniem jest realizowanie pomostu pomiędzy oddalonymi sieciami oraz realizowanie dostępu do Internetu. Bezpieczeństwo routera od strony sieci komputerowej jest nadzorowane przez procedurę autoryzacyjną kontrolującą logowanie użytkowników do urządzenia. Łączność - publiczne sieci telekomunikacyjne PSTN, lub pakietowa PSDN. Łącza: kablowe, światłowodowe, mikrofalowe, satelitarne.


Podsumowanie

Sumując to wszystko, co przedstawiłem wynika z tego, że nad rozwijającą się w bardzo szybkim tempie techniką trudno mi jest określić nową technologie rozwoju Internetu, ponieważ technika idzie do przodu, a jutro może być całkiem, co innego „na topie”. Na dzień obecny nowością, nie aż tak wielką jest WLAN – czyli sieć bezprzewodowa.
Korzystałem z:

www.google.pl
www.sciaga.pl (korzystałem z kilkunastu prac „sklepując jedną sensowną całość”)
www.interia.pl
www.sciagawka.pl (mało było materiału)

Podobne prace

Do góry