Ocena brak

NOMOGENEZA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NOMOGENEZA (gr. nómos = prawo na­turalne + genesis = pochodzenie) ang. nomogenesis

  1. filoz. przyr. Doktryna, według której przebieg zjawisk i procesów ewolucyjnych dokonuje się nie dzięki przypadkowi i zda­rzeniom losowym, ale jest ściśle zdeter­minowany (przez prawa przyrody).

  2. biol. Przebieg rozwoju filogenetycz­nego wyznaczony jednoznacznie przez stan zaistniały w określonym czasie i uwarun­kowany w głównej mierze czynnikami we­wnętrznymi i zmianami organizmów.

 

NOMOLOGICZNY <gr. nómos = prawo, przepis + logos = słowo, nauka) ang. nomological; nm. nomologisch metod, syn.-^ Nomotetyczny.

Podobne prace

Do góry