Ocena brak

NIMITZ CHESTER WILLIAM (1885-1966) - admirał

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Marynarki Wojennej (1905), w czasie 1 wojny światowej był sze­fem sztabu dowództwa amerykań­skich okrętów podwodnych na Atlantyku. W latach trzydziestych zajmował stanowiska dowódcze w marynarce wojennej Stanów Zjed­noczonych. Od 1939 r. był szefem Biura Nawigacji w Departamencie Marynarki. 31 grudnia 1941 r. objął dowodzenie amerykańską Flotą Pa­cyfiku (US Pacific Fleet) i awanso­wał do stopnia admirała. W pierw­szym okresie wojny, pozbawiony odpowiednich sił, stosował zasadę uderzeń lotnictwa pokładowego, którą określał jako metodę: „uderz i uciekaj". Jednocześnie skupił wo­kół siebie najwybitniejszych dowód­ców morskich (Marc *Mitscher, William *Halsey, Raymond *Spru-ance, Thomas *Kinkaid, Alexander *Vandegrift).

Pierwsze strategiczne zwycięstwo odniósł w bitwie na Mo­rzu * Koralowym w maju 1942 r. i wkrótce, przygotowując siły amery­kańskie do bitwy o *Midway, potra­fił wykorzystać dane wywiadowcze i rozmieścić okręty tak, że odniosły zwycięstwo nad silniejszym wro­giem. W 1943 r. zaplanował i pro­wadził ofensywę wojsk amerykań­skich, w której wyniku przełamano zewnętrzny pierścień obrony japoń­skiej i uchwycono bazy do bezpośredniego ataku na Wyspy Japońskie.

W grudniu 1944 r. otrzymał stopień admirała floty. Po kapitulacji Japo­nii, przy której był obecny na pokła­dzie pancernika * Missouri, objął sta­nowisko szefa operacji morskich (Chief of Naval Operations). W 1947 r. odszedł z czynnej służby.

Podobne prace

Do góry