Ocena brak

NIHILIZM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NIHILIZM (łc. nihil = nic) nłc. nihilismus; ang. nihilism; fr. nihilisme; nm. Nihilismus

Termin wprowadzony przez F. H. Jacobiego na określenie skrajnego idealizmu teoriopoznawczego.

  1. metaf. Doktryna, według której nie istnieje żadna rzeczywistość substancjal­na. Niłiilizm metafizyczny łączył z nihili­zmem epistemologicznym Gorgiasz z Leontinoi, który głosił, że w ogóle nie ma niczego, a jeśliby nawet coś istniało, to nie można by tego poznać, gdyby zaś było po­znawalne, to i tak nie mogłoby być przed­miotem porozumienia się między ludźmi.

  2. et. Nihilizm etyczny — syn.—> amoralizm (1).

  3. Nihilizm społeczny — doktryna spo­łeczna i polityczna odrzucająca wszelki przymus w stosunku do jednostki, przede wszystkim ze strony państwa (—> anar­chizm). Terminu „nihilizm" użył po raz pierwszy w tym znaczeniu I. S. Turgieniew (w powieści Ojcowie i dzieci, 1861), odno­sząc go do rosyjskich anarchistów-rewolucjonistów.

Podobne prace

Do góry