Ocena brak

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Nieważność umów

Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011

a) przyczyny nieważności:

- niedopełnienie warunków umowy powoduje, iż umowa jest nieważna;

- błąd (error) – powoduje nieważność gdy dotyczy faktu lub sytuacji, która istniała w czasie zawierania umowy i stanowiła podstawę wyrażenia zgody państwa na związanie się ta umową;

- zastosowanie przymusu – groźba użycia siły wobec przedstawiciela państwa w celu podpisania przez niego umowy pozbawia wszelkich skutków prawnych tą zgodę; stosowanie przymusu w stosunku do państwa w celu wyrażenia zgody na zawarcie umowy – unieważnienie traktatu;

podstęp

- wykorzystanie przymusowej sytuacji

- pogwałcenie przy zawieraniu umowy zasadniczych  przepisów prawa wewnętrznego;

b) Konwencja wiedeńska zawiera sposoby postępowania, jakie należy stosować w związku z nieważnością umowy, jej wygaśnięciem, wycofaniem się z niej lub zawieszeniem stosowania. Strona powołująca się na jakąkolwiek przyczynę nieważności powinna poinformować o tym pozostałym stronom umowy oraz podać uzasadnienie.

Podobne prace

Do góry