Ocena brak

Nieważność decyzji i postanowień w post. adm.

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Ta instytucja jest instytucją procesową tworzącą możliwość prawną eliminacji z obrotu prawnego decyzji dotkniętych przede wszystkim wadami materialno-prawnymi pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Instytucja ma charakter niejednolity, bo występują w niej zarówno elementy charakterystyczne dla środka zaskarżenia, środka nadzoru, w zakresie ograniczonym odwołalności decyzji. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony (środek zaskarżenia) lub z urzędu (środek nadzoru), a jeżeli decyzja została wydana przez izbę skarbową, to nieważność decyzji stwierdza ten właśnie organ. W trybie postępowania w sprawie nieważności może być wyeliminowane z obrotu prawnego postanowienie od którego służy zażalenie.

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji

pozytywne: stanowi ją wystąpienie jednej z wyliczonych podstaw,

- negatywnych, z których jedną stanowi termin a drugą spowodowanie przez decyzję nieodwracalnych skutków prawnych.

Stwierdzenie nieważności może dotyczyć zarówno decyzji ostatecznych jak i decyzji nieostatecznych. Gdy strona złoży skargę na decyzję nieostateczną, to kwalifikuje się ją jako odwołanie, a w razie wniesienia przez stronę skargi na decyzję ostateczną uważa się ją w zależności od treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, albo tez jej zmiany lub uchylenia z urzędu.

Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji – wyróżniamy 6 wad wyliczonych w kpa,

*decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

* decyzje wydano bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa:

* nieważna jest decyzja gdy dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inna decyzją ostateczną,

*decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

*decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

*dec. jest wadliwa jeżeli w razie jej wykonania wywołałby czyn zagrożony karą. 

Podobne prace

Do góry