Ocena brak

NIEŚWIADOMOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NIEŚWIADOMOŚĆ ang. unconscious; fr. l'inconscient; run. Unbewufite

1. W psychoanalizie (S. Freud): nie­świadomość jednostkowa {personliche Unbewufite) — najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, niedostępna świadomo­ści, lecz wywierająca silny wpływ na nią i na zachowanie się człowieka; często utoż­samiana z -^ id. Nieświadomość jest siedli­skiem popędów, tkwią też w niej ślady
dawnych przeżyć świadomych, wypartych niegdyś ze świadomości. —> Przedświadomość (1), -^ podświadomość (1).

U C. G. Junga: nieświadomość zbiorowa {kollektive Unbewufite) — wro­dzona, wspólna gatunkowi ludzkiemu ta część nieświadomości jednostki, która róż­ni się od jej nieświadomości indywidual­nej, ukształtowanej w toku ontogenezy, czyli w normalnym biegu jej życia. Nie­świadomość zbiorowa, inaczej — społecz­na, stanowi według Junga najgłębszą sferę ludzkiej duszy; jej treścią są powszechne, choć nie uświadamiane wyobrażenia, które stają się świadome dopiero w —> micie (1) (-> archetyp /2/).

2. U E. VON Hartmanna: Unbewufite — aktywne i zarazem intelektualne podłoże wszystkich zjawisk, którego tylko przeja­wem jest jednostkowa świadomość. Hartmann rozróżnia nieświadomość fizjologi­czną, nieświadomość względną i nieświa­domość absolutną.

Podobne prace

Do góry