Ocena brak

Niektóre uwarunkowanie przyciągające do sekt młodzież

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

Wiele podejmowanych działań przez sekty może czynić je atrakcyjnymi w ewaluacji młodzieży. Właściwie już w sposobach werbowania członków do sekt jawią się te aspekty. Przy czym wyróżnić należy werbowanie jawne oraz ukryte, częstokroć wyjątkowo zawoalowane. Działania jawne to przede wszystkim propagowanie idei sekt na ulicach łącznie z nachodzeniem w mieszkaniach, obdarzanie ludzi literaturą specjalistyczną, czasopismami, ka­setami z nagraniami, talizmanami z magicznymi mocami, przesyłanie listów z chęciami udzielenia pomocy, a także różnorodne pokazy i manifestacje. Te działania nie uzyskują wysokiego aplauzu w świetle wyników badań. Nato­miast ukryte formy werbowania ludzi do sekt, które również przybierają bądź preferowanie w otoczeniu jednostki wadliwych wzorców spędzania czasu wolnego, np. picie alkoholu jako warunek dobrej zabawy;

  • utrudniony dostąp do dóbr kultury;

  • utrudnione kontakty społeczne dorastającej jednostki w środowisku rówieśniczo-koleżeńskim, odtrącanie z różnych przyczyn, wyśmiewa­nie, naznaczenie i poszukiwanie przez jednostkę osób, które by ją akceptowały i uznawały;

  • brak bądź utrudniony dostęp do działalności w organizacjach mło­dzieżowych, a także mało atrakcyjne, czy też przestarzałe dla jednostki formy działalności tych organizacji;

  • propagowanie przez środki masowego przekazu negatywnych, de­strukcyjnych form zachowań wraz z podawaniem recept, jak działać w podkulturach;

  • bliskie kontakty z osobami należącymi do podkultur przestępczych, ich atrakcyjność, która fascynuje i aktywizuje jednostkę do uczestnictwa w nich łącznie z przejmowaniem form zachowań ich członków.

Wyżej wymienione przyczyny pogłębiane są w wielu przypadkach roz­wojem społecznym i postępem cywilizacyjno-kulturowym, który determi­nuje wielość i różnorodność oddziaływań na młode pokolenie, często od­miennych, a nawet przeciwstawnych. W rezultacie doprowadza to młodzież do zagubienia, niepewności, dezorganizacji działania i utrudnia jej procesy przystosowawcze, a odpowiedzią na te okoliczności jest zrzeszanie się mło­dzieży w podkulturach, czy też tworzenie własnych grup o cechach podkultur. Nie bez znaczenia w rozwoju podkultur wśród młodzieży są dokonujące się przeobrażenia ekonomiczno-społeczne i polityczne na świecie i w kraju. Każdy kraj ma jednak swoje specyficzne problemy rzutujące na postępowanie mło­dzieży oraz ich zrzeszanie czy tworzenie podkultur. Ujęcie tych problemów pod jednym wspólnym mianownikiem jest zadaniem niebywale trudnym.

Najczęściej w zespole uwarunkowań determinujących uczestnictwo w podkulturach młodzieży w powiązaniu z dokonującymi się przemianami na świecie i w kraju uwzględniane są:

- próby zniesienia przez młodzież dotychczasowego porządku i zmiana własnej codzienności, co ułatwiają dorastającemu pokoleniu różnego rodzaju transformacje;

- kryzysy społeczno-ekonomiczne i polityczne, które stają się źródłem destabilizacji życia społecznego i narastających niepokojów, a nawet konfliktów społecznych;

- wydarzenia społeczno-polityczne, które powodują, że wartość prze­ciętnego człowieka schodzi na plan dalszy;

- kryzys dotychczasowego systemu wartości oraz rozbieżności między preferowanymi przez społeczeństwo normami i wartościami a ich sto­sowaniem przez poszczególnych jego członków;

- traktowanie młodych ludzi marginalnie bądź bagatelizowanie lub zu­pełne niedostrzeganie ich problemów;

- rozstrzyganie spraw młodzieży bez jej udziału, częstokroć konserwa­ tywnymi metodami;

- wykorzystywanie młodego pokolenia przez dorosłych do realizacjiwłasnych celów i wiele innych (por. Szymańczak, 1984; Wyka, 1986; Magala, 1987; Gęsicki, 1987; Sołtysiak,

Zjawiska te rzutują na zagubienie młodzieży, jej alienację w rzeczywisto­ści społecznej, potęgując utrudnienia adaptacyjne i wręcz uniemożliwiając zaspokajanie potrzeb w różnych komponentach środowiska. Jak stwierdza Kalinowski (1990, s, 59), pewna część młodzieży nie utożsamia się z dorosły­mi, z narodem ani państwem, szuka oparcia w sobie. Mikrootoczeniem w poszukiwaniach własnych rozwiązań problemów trudnej i skomplikowanej rzeczywistości dla części młodzieży stają się właśnie podkultury.

W Polsce większość współcześnie istniejących podkultur została przez młodzież zaadaptowana z krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczo­nych. Następowało więc ich dostosowywanie do aktualnych warunków na­szej rzeczywistości społecznej, stąd w poszczególnych podkulturach wyłoni­ło się tak wiele odłamów, łącznie ze zmienianiem ich nazw, a także przejmowaniem różnych cech innych podkultur i tworzeniem z nich włas­nych grup o szczególnej odrębności. Wśród przyczyn przynależności do podkultur u naszej młodzieży nie bez znaczenia są trendy mody na odmien­ność, fascynacja innymi krajami, zwłaszcza Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi, oraz przejmowanie wszelkich wzorów zachowań dorastają­cego pokolenia z tamtych krajów.

Ze zrozumiałych względów w opracowaniu podano tylko niektóre z roz­poznanych przyczyn. Wyniki badań (Sołtysiak, 1996) dowodzą, iż przyczy­ny te najczęściej występują w wielowątkowym układzie powiązań i dla każ­dej jednostki mają subiektywne znaczenie w podejmowaniu przez nią decyzji o uczestnictwie w podkulturze młodzieżowej. Poza podkulturami aktualnie coraz więcej młodzieży uczestniczy w sek­tach, stąd równie ważnym jest ukazanie tych zagadnień.

Podobne prace

Do góry