Ocena brak

NIEDŹWIECKI (WIKTOR) LEONARD

Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012

NIEDŹWIECKI (WIKTOR) LEONARD, ur. 13 I 1811 w Grodnie, zm. 13 XII 1892 w Paryżu, wydawca. Student UW od 1829, uczestnik powstania 1830-31, od 1832 przebywał w Londynie, gdzie związał się z Tow. Literackim Przyjaciół Polski; m. in. sekretarzował uczonemu i wydawcy D. Lardnerowi, był agentem paryskiej Księgarni Pol., posyłał 1836-39 korespondencje do „Rocznika Emigracji Pol." i „Kroniki Emigracji Polskiej". Od jesieni 1839 mieszkał w Paryżu jako sekretarz W. Zamoyskiego (od 1868 J. Zamoyskiej). Zwolennik doktryny J. M. Hoene-Wrońskiego, wydawał dzieła jej twórcy i A. Bukatego; zorganizował stenografowanie wykładów Mickiewicza (—» Literatura słowiańska) od wykładu 13 kursu I do końca kursu III. Pozostawił w rkpsie obszerny zbiór notatek, a zwł. listów (blisko 1500), kopalnię informacji (wykorzystywanych przez historyków i historyków literatury) o postaciach, wydarzeniach polit. i kult., a także codziennym bytowaniu emigracji londyńskiej i paryskiej, m. in. o życiu rodzinnym Mickiewiczów (obecnie przeważnie w Bibl. PAN w Kórniku); przyjaźnił się też m. in. ze Słowackim i T. A. Olizarowskim.

L. PŁOSZEWSKI Słowacki w listach i zapiskach N., „Pam. Lit." 1929 z. 4; tenże Mickiewicz w korespondencji i zapiskach L.N., Pam. Bibl. Kórn. 6 (1958); S. MAKOWSKI N. o Słowackim, pani Bobrowej i Januszkiewiczu, w: S. Makowski, Z. Sudolski W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego, W. 1967; E. SAWRYMOWICZ L.N. i jego korespondencja, Roczn. Tow. Lit. im. A. Mick. 8 (1973).

Podobne prace

Do góry