Ocena brak

Niedostosowanie społeczne, etiologia

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

niedostosowanie społeczne, etiologia; istnieją na temat przyczyn leżących u podstaw n. s. różne teorie, jak: biologiczne — kładące nacisk na wpływ czynników wrodzonych i dzie­dzicznych; psychologiczne — ekspo­nujące czynniki osobowościowe, takie jak psychopatia, charakteropatia, psychozy, stany frustracyjne; socjologicz­ne — podkreślające funkcje środowis­ka społecznego, ekonomicznego i kul­turowego w procesie rozwoju bądź inwolucji człowieka; pedagogiczne — upatrujące etiologię n. s. w błędach i zaniedbaniach wychowawczych ro­dziny i szkoły. Teoria konwergencji ujmuje te wszystkie przyczyny kom­pleksowo, wyróżniając przy tym wśród nich dominujące i towarzyszące. Współcześnie ta właśnie teoria uzna­na jest za najpełniejszą,, natomiast wszelki determinizm biologiczny, zało­żenie, że patologii fizycznej towarzyszy patologia psychiczna i anty społeczność (Lombroso) jest odrzucany. Bezpo­średnią przyczyną n. s. jest konflikt z normami obyczajowymi, społeczno-moralnymi, prawnymi.

Podobne prace

Do góry